top
logo


Home

 

 
  1. ส่วนงานฝ่ายวิชาการ

    1.1 จัดเตรียมข้อมูลที่ต้องการนำมาประชาสัมพันธ์ ผ่านเว็บไซต์ เพื่อนำเสนอต่อผู้ช่วยอธิการบดี
          (อาจารย์จิรนันท์ กมลสินธุ์)
    1.2 ทำบันทึกข้อความแนบโดย เรียน ผู้ช่วยอธิการบดี อ.จิรนันท์ กมลสินธุ์ เพื่อขออนุมัติข้อมูลขึ้นเว็บไซต์
    1.3 นำบันทึกข้อความที่ผ่านการอนุมัติแล้ว พร้อมข้อมูล ส่งที่ศูนย์สารสนเทศ เพื่อดำเนินการต่อไป

 

 2. ส่วนงานฝ่ายบริหาร
     2.1 จัดเตรียมข้อมูลที่ต้องการนำมาประชาสัมพันธ์ผ่านทางเว็บไซต์ เพื่อนำเสนอต่อผู้ช่วยอธิการบดี 
           (อ.พัชรี โอชารส)
     2.2 ทำบันทึกข้อมความแนบ โดย เรียน ผู้ช่วยอธิการบดี อ.พัชรี โอชารส เพื่อขออนุมัติข้อมูลขึ้นเว็บไซต์
     2.3 นำบันทึกข้อความที่ผ่านการอนุม้ติแล้ว พร้อมข้อมูล ส่งที่ ศูนย์สารสนเทศ เพื่อดำเนินการต่อไป

 

  เงื่อนไขการนำข้อมูลขึ้นเว็บไซต์

  • ข้อมูลที่ขึ้นเว็บไซต์จะต้องเป็นข้อมูลจากไฟล์ .pdf , .doc ,  .ppt , .xls , .jpg , .Gif เท่านั้น
  • ในกรณีส่งข้อมูลที่เป็น แผ่นเอกสารจะรับเฉพาะที่มีลายเว็นของผู้บริหารเท่านั้น
  • ต้องส่งข้อมูลล่วงหน้าอย่างน้อย 2 วัน
  •  ผู้ส่งข้อมูลเป็นผู้รับผิดชอบความถูกต้องของข้อมูลทั้งหมด
  • ในกรณีที่ต้องการประมวลภาพกิจกรรมผ่านเว็บไซต์ สามารถขึ้นได้ไม่เกิน 60 รูป/กิจกรรม
  • ในกรณีที่ไม่มีการอนุมัติจากผู้บังคับบัญชาที่กำหนดไว้ข้างต้น ทางผู้ดูแลระบบจะไม่สามารถดำเนินการให้บริการได้

                             
 


bottom

Information Technology Center
ศูนย์สารสนเทศ มหาวิทยาลัยเจ้าพระยา