top
logo

    บทความ IT

  ตามล่า "หาตัวการ" 
     ที่ทำให้เน็ตช้า

  ลดค่าใช้จ่ายการโทรศัพท์
     ในองค์กร VolP

  การนำเทคโนโลยี 
     Web Serviceมาประยุกต์ใช้

  พัฒนาการและแนวโน้มการ
     พานิชย์อิเล็กทรอนิกส์
     ของไทย ปี 2553

  ระบบสารสนเทศเพื่อการ
     จัดการงานวิชาการ 
     กรณีศึกษา ม.เจ้าพระยา


Home ปฏิทินกิจกรรม
PDF พิมพ์ อีเมล
 


bottom
top

The information center

System menu


bottom

Information Technology Center
ศูนย์สารสนเทศ มหาวิทยาลัยเจ้าพระยา