top
logo


Home ห้องปฏิบัติการ

จำนวนเครื่องคอมพิวเตอร์ และ ห้องปฏิบัติการที่มีให้บริการ

1.  ห้องปฏิบัติการคอมพิวเตอร์ 121            จำนวน  21  เครื่อง

2.  ห้องปฏิบัติการคอมพิวเตอร์ 131            จำนวน  30  เครื่อง

3.  ห้องปฏิบัติการคอมพิวเตอร์ 221            จำนวน  40  เครื่อง

4.  ห้องปฏิบัติการคอมพิวเตอร์ 227            จำนวน  35  เครื่อง

5.  ห้องปฏิบัติการคอมพิวเตอร์ 431            จำนวน  35  เครื่อง

6.  คอมพิวเตอร์สำนักหอสมุด                      จำนวน  18  เครื่อง

7.  คอมพิวเตอร์หอพักชาย/หญิง                 จำนวน   7  เครื่อง

รวมจำนวนเครื่องคอมพิวเตอร์ที่มีให้บริการ           185 เครื่อง

  


bottom

Information Technology Center
ศูนย์สารสนเทศ มหาวิทยาลัยเจ้าพระยา