Responsive image

เกี่ยวกับสำนักวิจัย

ความเป็นมา
สำนักวิจัยและพัฒนาเป็นหน่วยงานในสังกัดฝ่ายวิชาการ มหาวิทยาลัยเจ้าพระยา ถือกำเนิดขึ้นพร้อมกับการก่อตั้งของมหาวิทยาลัยในปี พ.ศ.2541 โดยมุ่งตอบสนองพันธกิจด้านการวิจัย บุกเบิก สร้างสรรค์ทั้งงานวิจัยพื้นฐาน งานวิจัยประยุกต์ และงานวิจัยและพัฒนาเพื่อสร้างสรรค์องค์ความรู้ที่เป็นประโยชน์ในการแก้ปัญหา และพัฒนาทั้งการเรียนการสอน การพัฒนามหาวิทยาลัย สังคม ภูมิภาค ตลอดจนประเทศชาติอย่างยั่งยืน


ปณิธาน
สำนักวิจัยและพัฒนาต้องเป็นแหล่งให้ความรู้และผลิตผลงานวิจัยหรืองานสร้างสรรค์เพื่อพัฒนาการเรียนการสอนตอบสนองความต้องการของมหาวิทยาลัยและสังคม
 
วิสัยทัศน์
สำนักวิจัยและพัฒนาเป็นหน่วยงานที่มีประสิทธิภาพในการส่งเสริมและสนับสนุนงานวิจัยหรืองานสร้างสรรค์

สร้างองค์ความรู้หรือนวัตกรรม เพื่อการพัฒนามหาวิทยาลัยชุมชนและสังคม
 
พันธกิจ
สำนักวิจัยและพัฒนาเป็นหน่วยงานส่งเสริมการผลิตผลงานวิจัยและนวัตกรรมที่มีคุณค่าสามารถนำไปใช้ประโยชน์กับชุมชนและสังคม
 
เป้าประสงค์
มหาวิทยาลัยมีผลงานผลิตผลงานวิจัยและนวัตกรรมที่มีคุณค่าสามารถนำไปใช้ประโยชน์กับชุมชนและสังคม