Responsive image

บุคลากร

Responsive image อาจารย์ จิรนันท์ กมลสินธุ์

ตำแหน่ง : ผู้อำนวยการสำนักวิจัย

บัญชีบัณฑิต (การบัญชี) มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์
วิทยาศาสตรมหาบัณฑิต (วิทยาการคอมพิวเตอร์) มหาวิทยาลัยรังสิต


อีเมล์ : chiranun.k@cpu.ac.th
Responsive image อาจารย์ สุรพงษ์ วิริยะ

ตำแหน่ง : ผู้ช่วยผู้อำนวยการสำนักวิจัย

วิทยาศาตรบัณฑิต (วิทยาการคอมพิวเตอร์) มหาวิทยาลัยเจ้าพระยา
วิทยาศาสตรมหาบัณฑิต (วิทยาการคอมพิวเตอร์) สถาบันบัณฑิตพัฒนาบริหารศาสตร์


อีเมล์ : surapong.w@cpu.ac.th
Responsive image อาจารย์ วิภารัตน์ มูลนานเที่ยง

ตำแหน่ง : อาจารย์ประจำสำนักวิจัย

วิทยาศาสตรบัณฑิต (วิทยาการคอมพิวเตอร์) มหาวิทยาลัยเจ้าพระยาอีเมล์ : wiparat.m@cpu.ac.th