ข่าวประชาสัมพันธ์

ข่าวประชาสัมพันธ์ สำนักพัฒนานักศึกษา มหาวิทยาลัยเจ้าพระยา

ประจำเดือน สิงหาคม – กันยายน 2560

1. วันที่ 3 – 4 สิงหาคม 2560 จัดกิจกรรมพัฒนาแกนนำในสถานศึกษาให้มีคุณภาพชีวิตที่ดีห่างไกลยาเสพติด แก่เด็กและเยาวชนในเขตพื้นที่จงหวัดนครสวรรค์ ณ โรงแรมบ้านสวนรีสอร์ท จังหวัดนครสวรรค์

2. วันที่ 5 สิงหาคม 2560 จัดกิจกรรมวันแม่แห่งชาติ ประจำปี 2560 ณ มหาวิทยาลัยเจ้าพระยา

3. วันที่ 19 สิงหาคม 2560 จัดมหกรรมการแข่งขันกีฬาบุคลากร KTIS GROUP  ครั้งที่ 8

4.วันที่ 31 สิงหาคม 2560 จัดกิจกรรมสร้างพัฒนาเครือข่ายเยวาชน ในศูนย์ฝึกและอบรมเด็กและเยาวชน   เขต 6 จังหวัดนครสวรรค์  ในวันที่ 31 สิงหาคม 2560 ณ ศูนย์ฝึกอบรมเด็กและเยาวชนเขต 6            จังหวัดนครสวรรค์

5. วันที่ 6 - 8 กันยายน 2560 เจ้าภาพจัดโครงการอบรมโครงการอบรมสัมมนาการประกวดแนวปฏิบัติที่เป็นเลิศในการรณรงค์ป้องกันและแก้ไขปัญหายาเสพติดในสถาบันอุดมศึกษา Good Practicer : Anti-Drug in University ณ มหาวิทยาลัยเจ้าพระยา และเขตชุมชนในพื้นที่ จังหวัดนครสวรรค์

6. วันที่ 9 – 10 กันยายน 2560 จัดกิจกรรมค่ายพัฒนาสมาชิกสู่ความเป็นหนึ่ง TO BE NUMBER ONE CAMP 2 แก่เครือข่ายชมรม TO BE NUMBER ONE มหาวิทยาลัยเจ้าพระยา ณ โรงเรียนราชประชานุเคราะห์      46 จังหวัดชัยนาท

7. วันที่ 12 – 13  กันยายน 2560 จัดกิจกรรมค่ายพัฒนาคุณภาพชีวิตเยาวชน ในสถานศึกษา ประจำปีการศึกษา 2560 จำนวน 2 รุ่น ณ โรงเรียนวัดพรหมจริยาวาส จังหวัดนครสวรรค์

8. วันที่ 26 กันยายน 2560 มหกรรมการแข่งขันกีฬาเจ้าพระยาเกมส์ ครั้ง 18

ติดต่อเรา

13/1 หมู่ 6 ตำบลหนองกรด อำเภอเมืองนครสวรรค์
จังหวัดนครสวรรค์ 60240
โทรศัพท์ : 0-5624-5501, 0-5624-5502
โทรสาร : 0-5624-5499
E-mail : a.service@cpu.ac.th

Homeข่าวประชาสัมพันธ์