วิสัยทัศน์ พันธกิจ เป้าประสงค์

วิสัยทัศน์

สำนักพัฒนานักศึกษาเป็นหน่วยงานที่มีประสิทธิภาพในการพัฒนานักศึกษาสู่การเป็นบัณฑิตที่พึงประสงค์ของสังคม และประเทศชาติ

 

พันธกิจ

1. พัฒนานักศึกษาโดยกระบวนการการกิจกรรมนักศึกษา

 

เป้าประสงค์

1. นักศึกษาเป็นบัณฑิตที่พึงประสงค์ของมหาวิทยาลัย และสังคม โดยผ่านกระบวนการเข้าร่วมกิจกรรมพัฒนานักศึกษา

2. นักศึกษาได้รับการพัฒนาตามคุณลักษณะที่พึงประสงค์

ติดต่อเรา

13/1 หมู่ 6 ตำบลหนองกรด อำเภอเมืองนครสวรรค์
จังหวัดนครสวรรค์ 60240
โทรศัพท์ : 0-5624-5501, 0-5624-5502
โทรสาร : 0-5624-5499
E-mail : a.service@cpu.ac.th

Homeปณิธาน วิสัยทัศน์ เป้าประสงค์