..............ประวัติความเป็นมาของสำนักประกันคุณภาพการศึกษา :
   การประกันคุณภาพการศึกษาเป็นสิ่งสำคัญที่ทำให้ประชาชนเกิดความมั่นใจว่าสถาบันอุดมศึกษา
  ได้ทำหน้าที่ตามภารกิจของตนได้อย่างครบถ้วนและสมบูรณ์ ก่อให้เกิดผลผลิต คือ บัณฑิตที่มีคุณภาพออกสู่สังคม 
   เนื่องจากการประกันคุณภาพทำให้เกิดการดำเนินการประกันคุณภาพ การติดตาม
   ตรวจสอบ และประเมินผลการทำงานอย่างเป็นขั้นตอนอย่างต่อเนื่อง และเป็นการกระตุ้นให้บุคลากร
   ของมหาวิทยาลัยเกิดความรับผิดชอบต่อภาระหน้าที่การปฏิบัติงาน 

................โดยได้ทำการทบทวนและปรับปรุงการดำเนินงานที่ได้รับมอบหมายซึ่งจะก่อให้เกิดการพัฒนา
   ประสิทธิภาพในการดำเนินงานให้เป็นไปตามทิศทางที่มหาวิทยาลัยได้กำหนดไว้

 ................ดังนั้นนับตั้งแต่ปี พ.ศ.2541 ทางมหาวิทยาลัยเจ้าพระยาจึงได้ดำเนินการประกันคุณภาพการศึกษา
   เพื่อพัฒนาสู่ความเป็นสากลโดยระบบการประกันคุณภาพการศึกษาของมหาวิทยาลัยเจ้าพระยา
   ได้จำแนกออกเป็น 2 ส่วน คือ การประกันคุณภาพภายใน และการประกันคุณภาพภายนอก 
   ซึ่งการประกันคุณภาพภายในของมหาวิทยาลัยเจ้าพระยาเป็นกิจกรรมการควบคุมคุณภาพภายใน
   ของมหาวิทยาลัยโดยการดำเนินการของมหาวิทยาลัยเพื่อให้มั่นใจว่ามหาวิทยาลัยจะดำเนินการตาม
   ภารกิจหลักอย่างมีคุณภาพ ซึ่งกระบวนการประกันคุณภาพภายในของมหาวิทยาลัย    ประกอบด้วยขั้นตอนดังนี้

  .... 1. การควบคุมคุณภาพภายใน (Internal Quality Control) 
       2. การตรวจสอบคุณภาพ (Quality Auditing) 
       3. การประเมินคุณภาพ (Quality Assessme