ปรัชญา วิสัยทัศน์ พันธกิจ

ปรัชญา วิสัยทัศน์ พันธกิจ

ปรัชญา
          สำนักวิชาการจัดตั้งขึ้นเพื่อเป็นศูนย์กลางข้อมูลทางด้านวิชาการของมหาวิทยาลัยเจ้าพระยาโดยมุ่งพัฒนาในด้านต่าง ๆ  เพื่อสนับสนุนส่งเสริมและให้บริการทางด้านวิชาการแก่ผู้รับบริการด้วยความมีประสิทธิภาพ

ปณิธาน
         สำนักวิชาการจะให้บริการงานด้านวิชาการแก่ผู้รับบริการด้วยไมตรีจิตและให้บริการข้อมูลที่มีคุณภาพ (ถูกต้อง  รวดเร็ว  ทันเวลา)

วิสัยทัศน์
         สำนักวิชาการเป็นศูนย์กลางข้อมูลทางวิชาการ มุ่งประสานส่งเสริมสนับสนุนและให้บริการแก่ผู้รับบริการรวมทั้งจัดระบบและกลไกการพัฒนาในด้านต่าง ๆ ทางวิชาการเพื่อผลสัมฤทธิ์ในการปฏิบัติงาน

พันธกิจ
1.
       บริหารจัดการหลักสูตร
2.
       บริหารจัดการการจัดการเรียนการสอน
3.
       สนับสนุนและส่งเสริมเพื่อพัฒนาอาจารย์ผู้สอน

 

ติดต่อเรา

13/1 หมู่ 6 ตำบลหนองกรด อำเภอเมืองนครสวรรค์
จังหวัดนครสวรรค์ 60240
โทรศัพท์ : 0-5624-5501, 0-5624-5502
โทรสาร : 0-5624-5499
E-mail : academic@cpu.ac.th

Homeปรัชญา วิสัยทัศน์ พันธกิจ