Loading

ประมวลภาพกิจกรรมโครงการสัมมนาวิชาการบัญชี
วันศุกร์ที่ 25 พฤษภาคม 2561 เวลา 13.30 – 15.30 น.


โครงการมาตรฐานทักษะความรู้ภาคปฏิบัติตามมาตรฐานบัณฑิตหลักสูตรบัญชีบัณฑิต
ระหว่างเดือนกันยายน 2560


โครงการศึกษาดูงานนอกสถานที่ (ด้านการบัญชี)
วันที่ 30 - 31 ตุลาคม 2560


โครงการคนบัญชีเรียนรู้นอกห้องเรียน
วันที่ 25 มีนาคม 2561


โครงการปฏิสัมพันธ์ ACC. Freestyle Bye Nior
วันพุธที่ 14 มีนาคม 2561 เวลา 18.00 – 20.30 น.


โครงการศึกษาดูงานนอกสถานที่ (ด้านบัญชี)
วันที่ 6 – 7 ธันวาคม 2559


โครงการสัมมนาวิชาการบัญชี
วันที่ 20 มกราคม 2560


โครงการวิจัยการส่งเสริมการจัดทำบัญชีครัวเรือน
วันที่ 16 พฤศจิกายน 2559


โครงการปฏิสัมพันธ์ ACC. Freestyle Bye Nior
วันที่ 19 พฤษภาคม 2560


โครงการอบรมสัมมนาเชิงปฏิบัติการ
วันที่ 14 และ 28 สิงหาคม 2557


การสอบประมวลความรอบรู้นักศึกษา
ระหว่างเดือนกันยายน – ตุลาคม 2559


โครงการสัมมนาวิชาการบัญชี
วันที่ 1 พฤษภาคม 2558


โครงการ ACC. Freestyle Bye nior
วันที่ 1 พฤษภาคม 2558


ถวายเทียนจำนำพรรษา ปีการศึกษา 2556
ศึกษาดูงานกิจการธนบัตร ณ สายออกบัตรธนาคารแห่งประเทศไทย
วันที่ 17 - 18 กุมภาพันธ์ 2558


กิจกรรมเสริมทักษะ
วันที่ 14 - 15 มิถุนายน 2557


ยินดีต้อนรับนักศึกษาใหม่สาขาวิชาการบัญชี
วันที่ 12 มิถุนายน 2557


ACC. Freestle Bye nior
วันที่ 15 มีนาคม 2557


โครงการสัมมนาวิชาการบัญชี
วันที่ 14 มีนาคม 2557


ศึกษาดูงานนอกสถานที่
วันที่ 19-20 พฤศจิกายน 2556


กิจกรรมสานสัมพันธ์น้องพี่ ACC 56วันที่ 14 – 15, 21-22 พฤษภาคม 2556
ทดสอบมาตรฐานฝีมือแรงงานแห่งชาติ


วันที่ 19 มีนาคม 2556
ส่งลูกรัก ACC. Freestyle Bye nior


Big Cleaning Day+ปลูกต้นไม้


ศึกษาดูงานที่กรมสรรพากรพื้นที่ จ. นครสวรรค์


วันที่ 29 มกราคม 2556
ดูงานธนาคารแห่งประเทศไทย


วันที่ 9 มกราคม 2556
เด็กและเยาวชนดีเด่น 2556


วันที่ 26 ธันวาคม 2555
บ้านพักคนชรา


วันที่ 18 ธันวาคม 2555
รักน้องพี่มูลนิธิแสงสวรรค์สงเคราะห์


วันที่ 2-4 ธันวาคม 2555
โครงการต้นกล้าสีขาว ธ.กรุงไทย


วันที่ 31 กรกฏาคม 2555
คนบัญชีถวายเทียน

ติดต่อเรา

13/1 หมู่ 6 ตำบลหนองกรด อำเภอเมืองนครสวรรค์
จังหวัดนครสวรรค์ 60240
โทรศัพท์ : 0-5624-5501, 0-5624-5502
โทรสาร : 0-5624-5499
E-mail : accounting@cpu.ac.th

---------------------------------------------------------------------

Home