สำนักบริหารประชุมการเตรียมความพร้อม
การตรวจประกันคุณภาพ


สถานพินิจ จ.นครสวรรค์ ศึกษาดูงาน
มหาวิทยาลัยเจ้าพระยา


ต้อนรับคณะผู้บริหารสถานศึกษา
จากประเทศเวียดนาม เมืองเว้


ท่านผู้บริหารพบนักศึกษาบัณทิตวิทยาลัย


เจ้าพระยา-วิริยาลัย มหาสงกรานต์


ซ้อมแผนดับเพลิง


วิทยาลัยพลศึกษา จ.ลำปาง
กิจกรรมรับน้อง


โครงการพัฒนาอาจารย์

ติดต่อเรา

13/1 หมู่ 6 ตำบลหนองกรด อำเภอเมืองนครสวรรค์
จังหวัดนครสวรรค์ 60240
โทรศัพท์ : 0-5624-5501, 0-5624-5502
โทรสาร : 0-5624-5499
E-mail : administer@cpu.ac.th

Home