ปรัชญา วิสัยทัศน์ พันธกิจ

ปรัชญา
สำนักงานบริหารมีปรัชญาที่จะพัฒนา อาคารสถานที่  รวม ถึงการบริหารการใช้ทรัพยากรให้มีประโยชน์สูงสุดและมุ่งให้บุคลากรมีความเป็นอยู่ที่ดีเพื่อการปฏิบัติงานที่เป็นเลิศ


วิสัยทัศน์
สำนักงานบริหาร มุ่งเน้นการพัฒนาองค์การให้เป็นหน่วยงานที่มีประสิทธิภาพสูงในการให้บริการกับบุคลากรและหน่วยงาน ทั้งภายใน และภายนอก อีกทั้งยังให้การสนับสนุนหน่วยงานต่าง ๆ ของมหาวิทยาลัยในการปฏิบัติงานให้เกิดประโยชน์สูงสุด

พันธกิจ
1.  พัฒนาการจัดระบบการให้บริการแก่บุคลากร  นักศึกษาและบุคลภายนอกโดยใช้ทรัพยากรของมหาวิทยาลัยอย่างมีประสิทธิภาพ

2.  จัดระบบการดูแลสภาพแวดล้อม  และสถานที่ภายในมหาวิทยาลัยให้สวยงามน่าชมและเหมาะสมกับการทำงานของบุคลากรและการเรียนรู้ของนักศึกษา

3.  จัดการตรวนสอบการดูแลและซ่อมแซมอุปกรณ์เครื่องใช้ของมหาวิทยาลัย  ให้มีประสิทธิภาพพร้อมใช้งานอยู่เสมอ

4.  จัดสวัสดิการ  และดูแลความเป็นอยู่ของบุคลากร  และนักศึกษา  ทั้งในการใช้ชีวิตภายในมหาวิทยาลัย  และในการศึกษาการเรียนรู้

 

 

ติดต่อเรา

13/1 หมู่ 6 ตำบลหนองกรด อำเภอเมืองนครสวรรค์
จังหวัดนครสวรรค์ 60240
โทรศัพท์ : 0-5624-5501, 0-5624-5502
โทรสาร : 0-5624-5499
E-mail : administer@cpu.ac.th

Homeปรัชญา วิสัยทัศน์ พันธกิจ