สหกิจศึกษา มหาวิทยาลัยเจ้าพระยา

#####################################################################################

 • คู่มือสหกิจศึกษา (.Docx) (Download)
 • ไฟล์เล่มคู่มือ Co-op Manual_CPU (.PDF) (Download)
 • แบบฟอร์ม และเอกสารสหกิจศึกษา (Download)
 • การจัดการเรียนการสอนรูปแบบสหกิจศึกษา (Download)

#####################################################################################

 • การจัดการเรียนการสอนแบบบูรณาการการเรียนกับการทำงาน (Download)
 • ตัวอย่างรูปเล่มรายงานผลการปฏิบัติงาน WiL (Download)
 • คู่มือการรับรองสิทธิประโยชน์ทางภาษี  สำหรับสถานประกอบการ (Download)
 • ประกาศการจ่ายค่าเบี้ยเลี้ยง  และค่ายานพาหนะ (Download)
 • ขั้นตอนการเบิกเงินสำหรับการนิเทศงานสหกิจศึกษา (Download)
 • แบบฟอร์มมาตรฐานทักษะภาคปฏิบัติรายชั้นปี (Download
 • แบบฟอร์มแแผนจัดการเรียนการสอนแบบบูรณาการกับการทำงาน  ระดับรายวิชา (Download)
 • แบบฟอร์มแผนจัดการเรียนการสอนแบบบูรณาการกับการทำงาน ระดับหลักสูตร (Download)

 • ตัวอย่าง มคอ 4 ปฏิบัติภาคสนาม (Download .PDF)
#####################################################################################

ประกาศศูนย์สหกิจศึกษา ฝ่ายวิชาการ  มหาวิทยาลัยเจ้าพระยา
เรื่อง  คุณสมบัติและเงื่อนไขของนักศึกษาสหกิจศึกษา
ประกาศฉบับนี้ใช้สำหรับการพิจารณาคุณสมบัติของนักศึกษาสหกิจศึกษาและนักศึกษาสหกิจศึกษานานาชาติ  โดยประธานหลักสูตร  อาจารย์นิเทศประจำหลักสูตร  และอาจารย์ประจำศูนย์สหกิจศึกษา จะเป็นผู้คัดเลือกนักศึกษาที่มีคุณสมบัติดังต่อไปนี้เป็นนักศึกษาสหกิจศึกษา
1.  คุณสมบัติพื้นฐาน
1.1.สอบผ่านรายวิชาเตรียมสหกิจศึกษา (ภาคการศึกษาก่อนออกปฏิบัติงานสหกิจศึกษา)
1.2.มีความรู้ทางวิชาการดี และจะต้องสอบผ่านรายวิชาพื้นฐานและรายวิชาหลักที่หลักสูตรกำหนด
1.3. ผ่านเกณฑ์อบรมหรือเสริมทักษะของหลักสูตร อย่างน้อยจำนวน 30 ชั่วโมง (หลักสูตรสามารถใช้ทักษะภาคปฏิบัติรายชั้นปี  (Year base) เป็นเกณฑ์ในการพิจารณาการผ่านเกณฑ์อบรมหรือเสริมทักษะ)
1.4.ผ่านเกณฑ์การทดสอบด้านเทคโนโลยีสารสนเทศ( CPU-IT)
1.5. มีความประพฤติเรียบร้อย ไม่เคยผิดวินัยนักศึกษา โดยหลักสูตรเป็นผู้รับรอง
1.6. มีวุฒิภาวะ และการพัฒนาตนเองได้ดีเพียงพอที่จะปฏิบัติงานได้ในสถานประกอบการโดยหลักสูตรเป็นผู้รับรอง
1.7. มีสุขภาพแข็งแรงสมบูรณ์และไม่มีโรคประจำตัวที่ส่งผลกระทบต่อการปฏิบัติงานในสถานประกอบการ
2. คุณสมบัติที่ศูนย์สหกิจศึกษากำหนด
2.1.นักศึกษาต้องปฏิบัติตามกระบวนการที่ศูนย์สหกิจศึกษากำหนดอย่างครบถ้วน
2.2. มีระดับคะแนนเฉลี่ยสะสมไม่ต่ำกว่า 2.00  นับถึงภาคการศึกษาสุดท้ายก่อนทำการสมัครเป็นนักศึกษาสหกิจศึกษา
2.3. นักศึกษาต้องไม่มีผลการเรียนเป็น  I  นับถึงภาคการศึกษาสุดท้ายก่อนทำการสมัครเป็นนักศึกษาสหกิจศึกษา
2.4. ผ่านเกณฑ์อบรมหรือเสริมทักษะหรือกิจกรรม ทุกกิจกรรม ที่ศูนย์สหกิจศึกษา จัดขึ้นเพื่อเตรียมความพร้อมนักศึกษาสหกิจศึกษา
3. คุณสมบัติเพิ่มเติมสำหรับนักศึกษาสหกิจศึกษานานาชาติ
3.1. สอบผ่านการทดสอบภาษาอังกฤษการฟัง พูด อ่าน เขียน สอบผ่านภาษาอังกฤษพื้นฐานตามศูนย์สหกิจศึกษากำหนดร้อยละ50 คะแนน หรือใช้ผลคะแนนสอบจากศูนย์ทดสอบทางวิชาการ
3.1.1. CU-TEP คะแนนมากกว่าหรือเท่ากับ 35 คะแนนขึ้นไป
3.1.2. TOEFL  คะแนนมากกว่าหรือเท่ากับ 399 คะแนนขึ้นไป
3.2.  ผู้ปกครองยินยอมให้ออกปฏิบัติงานสหกิจศึกษานานาชาติโดยผู้ปกครองอนุญาตเป็นลายลักษณ์อักษร
4.  เงื่อนไขอื่นๆ
4.1. ผู้ปกครองยินยอมให้ปฏิบัติงานสหกิจศึกษาหรือสหกิจศึกษานานาชาติได้
4.2. สามารถพำนักในจังหวัดที่สถานประกอบการตั้งอยู่ได้ 

#####################################################################################

เอกสารประกอบการสมัครสหกิจศึกษา และนักศึกษาสหกิจศึกษานานาชาติ
1.สำเนาใบแสดงผลการเรียน (ทรานสคริป) ฉบับภาษาอังกฤษ (ไฟล์ .jpeg หรือ.pdf) 
@รอรับจากศูนย์สหกิจศึกษา
2.สำเนาบัตรประจำตัวนักศึกษาหรือบัตรประชาชนหรือบัตรที่ราชการออกให้(ไฟล์ .jpeg หรือ.pdf)
3.สำเนาทะเบียนบ้าน (ไฟล์ .jpeg หรือ.pdf)
4.ใบรับรองแพทย์ (ไฟล์ .jpeg หรือ.pdf)
5.รูปถ่ายชุดนักศึกษาสวมสูทขนาด 1 นิ้ว ใช้ Upload ขึ้นในระบบฯ (ไฟล์ .jpeg )
6.ประวัติส่วนตัวนักศึกษา (ผ่านการตรวจและลงนามจากสาขาวิชาเท่านั้น)
รายการเอกสารลำดับที่ 1 ,2,3 ให้ขีดคร่อมว่า
ใช้สำหรับประกอบการสมัครสหกิจศึกษาปีการศึกษา ........ ของมหาวิทยาลัยเจ้าพระยา เท่านั้นพร้อมรับรองสำเนาถูกต้อง
#####################################################################################
"การจัดการศึกษาเชิงบูรณาการกับการทำงาน (Work Integrated Learning : WIL)"
เป็นกรณีหนึ่งของการเรียนรู้เชิงประสบการณ์ ที่ช่วยให้นักศึกษามีโอกาส
ในการประยุกต์ความรู้ ทักษะการทำงาน และทักษะเฉพาะที่สัมพันธ์กับวิชาชีพ
ได้รู้จักชีวิตการทำงานที่แท้จริงก่อนสำเร็จการศึกษารวบรวมโดย
ดร.สุเมธ แย้มนุ่น (2547) “สหกิจศึกษา : รูปแบบการจัดการศึกษาเพื่อความมั่นคงทางเศรษฐกิจ”,หน้า 23.
#####################################################################################
Work- integrated Learning (WiL) คือ การจัดการศึกษาแบบผสมกลมกลืนระหว่าง
ประสบการณ์ทำงานทางวิชาชีพนอกห้องเรียนกับการเรียนในห้องเรียน 
ทั้งในรูปแบบการศึกษาวิจัย การฝึกงาน การทำงานเพื่อสังคม 
การทำงานในสถานประกอบการหรือการฝึกประสบการณ์วิชาชีพ
ประสบการณ์ทำงานทางวิชาชีพนอกห้องเรียนกับการเรียนในห้องเรียน 
ทั้งในรูปแบบการศึกษาวิจัย การฝึกงาน การทำงานเพื่อสังคม 
การทำงานในสถานประกอบการหรือการฝึกประสบการณ์วิชาชีพ
ประสบการณ์ทำงานทางวิชาชีพนอกห้องเรียนกับการเรียนในห้องเรียน 
ทั้งในรูปแบบการศึกษาวิจัย การฝึกงาน การทำงานเพื่อสังคม 
การทำงานในสถานประกอบการหรือการฝึกประสบการณ์วิชาชีพ
ประสบการณ์ทำงานทางวิชาชีพนอกห้องเรียนกับการเรียนในห้องเรียน 
ทั้งในรูปแบบการศึกษาวิจัย การฝึกงาน การทำงานเพื่อสังคม 
การทำงานในสถานประกอบการหรือการฝึกประสบการณ์วิชาชีพ
อาจารย์วิรัช  กาฬภักดี ที่ปรึกษาศูนย์สหกิจศึกษาและประธานหลักสูตรบริหารธุรกิจบัณฑิต 
สาขาวิชาคอมพิวเตอร์ธุรกิจ (2560) “การจัดการเชิงบูรณาการกับการทำงาน : WiL”เอกสารประกอบการบรรยาย
#####################################################################################มหาวิทยาลัยเจ้าพระยา เป็นสถาบันการศึกษาที่เน้นการผลิตบัณฑิต ที่มีความเชี่ยวชาญทั้งภาคทฤษฎี และภาคปฏิบัติควบคู่กัน เพื่อเพิ่มขีดความสามารถของบัณฑิตให้มีประสิทธิภาพสูงขึ้น มหาวิทยาลัยเจ้าพระยา จึงได้นำสหกิจศึกษามาเป็นส่วนหนึ่งในกระบวนการเรียนการสอน ตั้งแต่ปี 2546 เป็นต้นมา
สหกิจศึกษา (Cooperative Education) เป็นการศึกษาที่ทำร่วมกันระหว่างมหาวิทยาลัย กับสถานประกอบการ เป็นระบบการศึกษาที่เน้นประสบการณ์ที่ได้รับจากการปฏิบัติงานจริงในสถานประกอบการอย่างมีระบบ (Work Based Learning) โดยจัดให้มีการเรียนการสอนในสถานศึกษาร่วมกับการจัดให้นักศึกษาปฎิบัติงานจริง ณ สถานประกอบการที่ให้ความร่วมมือในฐานะเสมือนหนึ่งเป็นพนักงานชั่วคราว หรือการจัดการศึกษาเชิงบูรณาการกับการทำงาน (Work Integrated Learning : WIL) สหกิจศึกษาช่วยให้บัณฑิตสามารถเรียนรู้และพัฒนาทักษะที่เป็นความต้องการของสถานประกอบการ ซึ่งเป็นระบบการศึกษาที่ได้รับการยอมรับว่าก่อให้เกิดประโยชน์ร่วมกันทั้งสองฝ่าย คือ สถานประกอบการ นักศึกษาและมหาวิทยาลัยเมนูหลัก

ติดต่อเรา

13/1 หมู่ 6 ตำบลหนองกรด อำเภอเมืองนครสวรรค์
จังหวัดนครสวรรค์ 60240
โทรศัพท์ : 0-5624-5501, 0-5624-5502
โทรสาร : 0-5624-5499
E-mail : coop@cpu.ac.th

Home