สำนักศึกษาทั่วไป

สำนักศึกษาทั่วไป เน้นความรู้รอบ ปลูกฝังคุณธรรมและจริยธรรม มุ่งสู่การเสริมสร้างและสนับสนุนการจัดการเรียนการสอนรายวิชาศึกษาทั่วไป เพื่อสร้างบัณฑิตของมหาวิทยาลัยเจ้าพระยาให้เป็นบัณฑิตที่พึงประสงค์

ติดต่อเรา

13/1 หมู่ 6 ตำบลหนองกรด อำเภอเมืองนครสวรรค์
จังหวัดนครสวรรค์ 60240
โทรศัพท์ : 0-5624-5501, 0-5624-5502
โทรสาร : 0-5624-5499
E-mail : ge@cpu.ac.th

Home