สาขาวิชาการจัดการโรงแรมและการท่องเที่ยว

ประชาสัมพันธ์

1.อบรมเชิงปฏิบัติด้านการจัดการงานแม่บ้าน สำหรับนักศึกษาชั้นปีที่ 4 สาขาวิชาการจัดการโรงแรมและการท่องเที่ยว จำนวน 25 คน ใน วันอาทิตย์ ที่ 23 กรกฎาคม 2560 ณ โรงแรมแกรนด์วิษณุพลาซ่า จ. นครสวรรค์ ตั้งแต่เวลา 08.00 - 16.30 น.

2.โครงการ บูรณาการเรียนการสอนกับการทำงาน (Work - Integrated Learning : WIL) ณ สาธารณรัฐสังคมนิยมเวียดนาม ระหว่างวันที่ 21 สิงหาคม – 22 ตุลาคม 2560 ส่งนักศึกษาสาขาวิชาการจัดการโรงแรมและการท่องเที่ยว ชั้นปีที่ 4 จำนวน 17 คน ปฏิบัติงาน ณ Midtown Hotel และ Park View Hotel

ติดต่อเรา

13/1 หมู่ 6 ตำบลหนองกรด อำเภอเมืองนครสวรรค์
จังหวัดนครสวรรค์ 60240
โทรศัพท์ : 0-5624-5501, 0-5624-5502
โทรสาร : 0-5624-5499
E-mail : htm@cpu.ac.th

Home