หลักสูตรรัฐประศาสนศาสตรบัณฑิต สาขาวิชารัฐประศาสนศาสตร์

7 มีนาคม 2563

กิจกรรมสัมมนา เรื่อง "กลยุทธพิชิตคอร์รัปชัน ในมุมมองของนักบริหารศตวรรษที่ 21"

โดยได้รับเกียรติจาก ท่านรองอธิการบดี แพทย์หญิงปราณี ศิริวิริยะกุล เป็นประธานเปิดกิจกรรมสัมมนาฯ และเป็นประธานเปิดชมรม "ป้องกันและต่อต้านการทุจริต มหาวิทยาลัยเจ้าพระยา" ณ ชั้น 2 อาคารเจ้าพระยาสัมมนาคาร มหาวิทยาลัยเจ้าพระยา

ในการจัดกิจกรรมครั้งนี้ได้รับเกียรติวิทยากร จากสำนักงาน ป.ป.ช. ประจำจังหวัดนครสวรรค์ และการจัดแสดงผลงาน/โครงงาน/วิจัย เกี่ยวกับการทุจริตคอร์รัปชัน โดยสมาชิกชมรม ป้องกันและต่อต้านการทุจริตติดต่อเรา

13/1 หมู่ 6 ตำบลหนองกรด อำเภอเมืองนครสวรรค์
จังหวัดนครสวรรค์ 60240
โทรศัพท์ : 0-5624-5501, 0-5624-5502
โทรสาร : 0-5624-5499

Page Facebook :รัฐประศาสนศาสตร์ มหาวิทยาลัยเจ้าพระยา

Home