ศูนย์พัฒนาแบบทดสอบและการประเมินผล

** กำหนดการปฏิบัติงานของศูนย์พัฒนาแบบทดสอบและการประเมินผล ภาคการศึกษาที่ 1/2563 **



**   มคอ.3 ภาคการศึกษาที่ 1/2563 **

ระหว่างวันที่ 18 - 22 มิถุนายน 2563

** กำหนดส่งสอบกลางภาค ภาคการศึกษาที่ 1/2563 **

ระหว่างวันที่ 9 - 13 กรกฎาคม 2563

** กำหนดสอบกลางภาค ภาคการศึกษาที่ 1/2563 **

ระหว่างวันที่ 20 - 24,27 – 28 สิงหาคม 2563

** กำหนดการส่งคะแนนสอบกลางภาค ภาคการศึกษาที่ 1/2563 **

ระหว่างวันที่ 10 – 14 กันยายน 2563

** กำหนดการส่งข้อสอบปลายภาค ภาคการศึกษาที่ 1/2563 **

ระหว่างวันที่ 10 – 14 กันยายน 2563

** กำหนดสอบปลายภาค ภาคการศึกษาที่ 1/2563 **

ระหว่างวันที่ 29 ตุลาคม – 2,5-6 พฤศจิกายน 2563

** กำหนดการส่งเกรด และ มคอ.5 ภาคการศึกษาที่ 1/2563 **

 

ระหว่างวันที่ 19 - 23 พฤศจิกายน 2563

 

 

ติดต่อเรา

13/1 หมู่ 6 ตำบลหนองกรด อำเภอเมืองนครสวรรค์
จังหวัดนครสวรรค์ 60240
โทรศัพท์ : 0-5624-5501, 0-5624-5502
โทรสาร : 0-5624-5499
E-mail : rtdc@cpu.ac.th

Home