ศูนย์พัฒนาแบบทดสอบและการประเมินผล

** กำหนดการปฏิบัติงานของศูนย์พัฒนาแบบทดสอบและการประเมินผล ภาคการศึกษาที่ 1/2566 ****   มคอ.3 ภาคการศึกษาที่ 1/2566 **

ระหว่างวันที่ 15 - 19 มิถุนายน 2566

** กำหนดส่งสอบกลางภาค ภาคการศึกษาที่ 1/2566 **

ระหว่างวันที่ 29 มิถุนายน – 3 กรกฎาคม 2566

** กำหนดสอบกลางภาค ภาคการศึกษาที่ 1/2566 **

ระหว่างวันที่ 17 - 21, 24 - 26 สิงหาคม 2566

** กำหนดการส่งคะแนนสอบกลางภาค ภาคการศึกษาที่ 1/2566 **

ระหว่างวันที่ 7 - 11  กันยายน 2566

** กำหนดการส่งข้อสอบปลายภาค ภาคการศึกษาที่ 1/2566 **

ระหว่างวันที่ 14 - 18 กันยายน 2566

** กำหนดสอบปลายภาค ภาคการศึกษาที่ 1/2566 **

ระหว่างวันที่ 19 - 22 , 26 - 28 ตุลาคม 2566

** กำหนดการส่งเกรด และ มคอ.5 ภาคการศึกษาที่ 1/2566 **

ระหว่างวันที่ 23 - 27 พฤศจิกายน 2566

 

 

ติดต่อเรา

13/1 หมู่ 6 ตำบลหนองกรด อำเภอเมืองนครสวรรค์
จังหวัดนครสวรรค์ 60240
โทรศัพท์ : 0-5624-5501, 0-5624-5502
โทรสาร : 0-5624-5499
E-mail : rtdc@cpu.ac.th

Home