ประวัติความเป็นมา

ศูนย์พัฒนาแบบทดสอบและการประเมินผล เป็นส่วนหนึ่งของหน่วยงานในฝ่ายวิชาการมหาวิทยาลัยเจ้าพระยา ภายใต้ชื่อศูนย์พัฒนาแบบทดสอบและการประเมินผลเป็นหน่วยงานที่ให้บริการต่างๆ ที่เกี่ยวกับแบบทดสอบ การวัดและประเมินผลการเรียน และบริการอื่นที่เกี่ยวข้องแก่อาจารย์ผู้สอนในมหาวิทยาลัยเจ้าพระยา บริการในการ จัดสอบแก่นักศึกษามหาวิทยาลัยเจ้าพระยา ภายใต้การดูแลรองอธิการบดีฝ่ายวิชาการ

 

ติดต่อเรา

13/1 หมู่ 6 ตำบลหนองกรด อำเภอเมืองนครสวรรค์
จังหวัดนครสวรรค์ 60240
โทรศัพท์ : 0-5624-5501, 0-5624-5502
โทรสาร : 0-5624-5499
E-mail : rtdc@cpu.ac.th

Homeประวัติความเป็นมา