ปรัชญา วิสัยทัศน์ พันธกิจ

ปรัชญา :

มุ่งมั่นพัฒนา ทุกวิชาได้มาตรฐาน

ปณิธาน :

เป็นหน่วยงานที่ให้บริการทางด้านการพัฒนาแบบทดสอบให้ได้มาตรฐานเป็นที่ยอมรับของสำนักงานคณะกรรมการการอุดมศึกษาเน้นในเรื่องแบบทดสอบและผลการเรียนให้ได้มาตรฐาน

วิสัยทัศน์ :

ศูนย์พัฒนาแบบทดสอบและการประเมินผล เป็นหน่วยงานผลิต รวบรวม และ จัดเก็บรายละเอียดของรายวิชา (มคอ.3) แบบทดสอบ และผลการเรียน โดยการนำเทคโนโลยีมาใช้ในการบริหารจัดการ เน้นความถูกต้องรวดเร็ว และพัฒนาระบบการทำงานอย่างต่อเนื่องเพื่อให้ได้มาตรฐานสากล

พันธกิจ:

1.  ผลิต รวบรวม จัดเก็บแผนการสอน แบบทดสอบ และผลการเรียน

2.  วิเคราะห์แบบทดสอบและพัฒนาคลังแบบทดสอบ

3.  งานบริการอาจารย์ผู้สอนในการสร้างแบบทดสอบ การวัด และการประเมินผล

4.  กำกับมาตรฐานของรายละเอียดของรายวิชา (มคอ.3) แบบทดสอบ และผลการ เรียนของมหาวิทยาลัย

ติดต่อเรา

13/1 หมู่ 6 ตำบลหนองกรด อำเภอเมืองนครสวรรค์
จังหวัดนครสวรรค์ 60240
โทรศัพท์ : 0-5624-5501, 0-5624-5502
โทรสาร : 0-5624-5499
E-mail : rtdc@cpu.ac.th

Homeปรัชญา วิสัยทัศน์ พันธกิจ