เกี่ยวกับหน่วยงาน

วัตถุประสงค์

1. แผนกานสอน แบบทดสอบ และผลการเรียน เป็นไปตามมาตรฐานของหลักสูตร

2. นำผลการวิเคราะห์แบบทดสอบมาใช้ในการพัฒนาคลังแบบทดสอบอย่างมีประสิทธิภาพ

3. การบริหารงานของศูนย์พัฒนาแบบทดสอบฯ เป็นไปอย่างมีประสิทธิภาพและอาจารย์ผู้สอนได้รับบริการเอื้อต่อการปฏิบัติงาน

4. รายละเอียดของรายวิชา (มคอ.3) แบบทดสอบ และผลการเรียนมีมาตรฐาน เพื่อรองรับการตรวจสอบจากคณะกรรมการกำกับมาตรฐานการศึกษา

ติดต่อเรา

13/1 หมู่ 6 ตำบลหนองกรด อำเภอเมืองนครสวรรค์
จังหวัดนครสวรรค์ 60240
โทรศัพท์ : 0-5624-5501, 0-5624-5502
โทรสาร : 0-5624-5499
E-mail : rtdc@cpu.ac.th

Homeเกี่ยวกับหน่วยงาน