ประวัติความเป็นมา

ประวัติความเป็นมา

คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์  มหาวิทยาลัยเจ้าพระยา เริ่มจัดตั้งและมีการดำเนินการจัดการศึกษาในระดับปริญญาตรี  ประกาศนียบัตร และระดับปริญญาโทโดยรวมเป็นคณะ ตั้งแต่ปีการศึกษา 2559เป็นต้นมา จนถึงปัจจุบัน ซึ่งมีรายละเอียดในการเปิดการเรียนการสอน ดังนี้

การจัดการศึกษาระดับ

พ.ศ. 2550 เปิดสอนระดับปริญญาตรี หลักสูตรรัฐประศาสนศาสตรบัณฑิต

พ.ศ. 2556 เปิดสอนระดับปริญญาตรี หลักสูตรรัฐประศาสนศาสตรบัณฑิต

พ.ศ. 2543 เปิดสอนระดับปริญญาตรี  หลักสูตรนิติศาสตรบัณฑิต

พ.ศ. 2555 เปิดสอนระดับปริญญาตรี หลักสูตรนิติศาสตรบัณฑิต

พ.ศ. 2543 เปิดสอนระดับปริญญาตรี หลักสูตรนิเทศศาสตรบัณฑิต

พ.ศ. 2555 เปิดสอนระดับปริญญาตรี หลักสูตรนิเทศศาสตรบัณฑิต

พ.ศ. 2558 เปิดสอนระดับประกาศนียบัตรบัณฑิตวิชาชีพครู

พ.ศ. 2557 เปิดสอนระดับปริญญาโท สาขาวิชาการบริหารการศึกษา

 

 

 

 

 

 

Homeประวัติความเป็นมา