ปรัชญา วิสัยทัศน์ พันธกิจ

 

วิสัยทัศน์

มุ่งเน้นการผลิตบัณฑิตให้มีคุณธรรม จริยธรรม มีทักษะด้านวิชาชีพแบบบูรณาการพร้อมพัฒนาสังคม

พันธกิจ

1. ผลิตบัณฑิตที่มีคุณภาพ มีคุณธรรม และเป็นนักปฏิบัติด้านวิชาชีพ

2. สร้างผลงานวิจัยและนวัตกรรมที่มีคุณภาพ สามารถนำไปใช้ประโยชน์กับชุมชนและสังคม

3. บริการวิชาการทั้งภาครัฐและเอกชน เพื่อสร้างความเข้มแข็งให้กับชุมชน และสังคม

4. ส่งเสริม สนับสนุน อนุรักษ์ เผยแพร่ และธำรงไว้ซึ่งศิลปวัฒนธรรมและความเป็นไทย

5. พัฒนาคณะให้มีความเข้มแข็ง มีศักยภาพ และเป็นไปตามหลัก ธรรมาภิบาล

 

Homeปรัชญา วิสัยทัศน์ พันธกิจ