บุคลากร

รายชื่ออาจารย์ประจำหลักสูตร ตำแหน่งทางวิชาการ และวุฒิการศึกษา

หลักสูตรนิเทศศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาการโฆษณาและการประชาสัมพันธ์

 

ตารางที่ 1 แสดงรายชื่อบุคลากร และวุฒิการศึกษา คณะมนุษยศาสตร์สังคมศาสตร์

ที่

ชื่อ – นามสกุล

คุณวุฒิ

สาขา

หมายเหตุ

1

อาจารย์ภัทรพงศ์ เหล่าไพโรจน์

นศ.

ศศ..

นิเทศศาสตร์

นิเทศศาสตร์

ประธานหลักสูตร

2

อ.รณพรหม ชุนงาม

นศ.ม.

นศ.บ

การประชาสัมพันธ์

การประชาสัมพันธ์

3

อ.ประกายใจ อรจันทร์

บธ.ม.

ศศ.บ.

บริหารธุรกิจ

นิเทศศาสตร์

4

อาจารย์สุวิมล สุทธิพงศ์

นศ..

ว.บ.

การประชาสัมพันธ์

นิเทศศาสตร์

5

อาจารย์ณัฐวุฒิ มีสกุล

ศศ..

นศ..

การสื่อสารการศึกษา

นิเทศศาสตร์บูรณาการณ์

หลักสูตรนิติศาสตรบัณฑิต สาขาวิชานิติศาสตร์

1.

อาจารย์ปองปรีดา ทองมาดี

..

..

...

นิติศาสตร์

กฎหมายเอกชน

เนติบัณฑิตไทยฯ

ประธานหลักสูตร

2.

อาจารย์อัฐ พงศ์ศรีโรจน์

น.ม.

น.บ.

รป.บ.

นิติศาสตร์

นิติศาสตร์

บริหารรัฐกิจ

3.

อาจารย์สุปาณี กล่อมจิตร

น.ม.

น.บ.

นบ.ท.

นิติศาสตร์

นิติศาสตร์

เนติบัณฑิตไทยฯ

4.

อาจารย์อิทธ คำตะลุง

..

..

กฎหมายมหาชน

นิติศาสตร์

5

อาจารย์ฉัตรชัย ทศสอาด

น.ม.

น.บ.

กฎหมาย

นิติศาสตร์

รัฐประศาสนศาสตรบัณฑิต สาขาวิชารัฐประศาสนศาสตร์

ที่

ชื่อ – นามสกุล

คุณวุฒิ

สาขา

หมายเหตุ

1

อาจารย์กนกทิพย์ บำรุงศรี

รป.ม.

บธ.บ.

รัฐประศาสนศาสตร์

การเลขานุการ

ประธานหลักสูตร

2

อาจารย์พันเอก (พิเศษ) ดร.พีระพล ดิลกศิลป์

ปร..

รป.ม.

ศศ.บ.

การบริหารพัฒนาองค์การ

รัฐประศาสนศาสตร์

รัฐประศาสนศาสตร์

3

อาจารย์ ดร.นัยนา รัตนสุวรรณชาติ

Ph.D.

M.A.

นศ..

Public Administration

Communication

สื่อสารมวลชน

4

อาจารย์กัลยาณี เขียวหลง

รป.ม.

บธ.บ..

รัฐประศาสนศาสตร์

คอมพิวเตอร์ธุรกิจ

5

อาจารย์ธัชจิรา สอดแสงอรุณงาม

รป..

..

รัฐประศาสนศาสตร์

รัฐศาสตร์

หลักสูตรประกาศนียบัตรบัณฑิตวิชาชีพครู

1

ดร.รวงทอง ถาพันธุ์

กศ.ด.

ค.ม.

ค.บ.

หลักสูตรและการสอน

หลักสูตรและการสอน

ภาษาไทย-สุขศึกษา

ประธานหลักสูตร

2.

รศ.ดร.สุทธนู ศรีไสย์

Ed.D

ค.ม.

ค.บ

Curriculum Instruction &Supervision

อุดมศึกษามัธยมศึกษา

3.

ดร.ลาวัลย์ รักสัตย์

กศ.ด.

ค.ม.

กศ.บ.

(วิทยาศาสตร์ศึกษา)

(วิทยาศาสตร์)

(ชีววิทยา)

4.

ดร.วราภรณ์ ศรีวิโรจน์

กศด.

ศษ.ม.

วท.บ.

(หลักสูตรและการสอน)

(วิทยาศาสตร์ศึกษา)

(ศึกษาศาสตร์)

5.

ดร.วีณา อ่องแสงคุณ

ค.ด.

ค.ม.

ค.บ.

-การบริหารการศึกษา

-การบริหารการศึกษา

-มัธยมศึกษา

หลักสูตรศึกษาศาสตรมหาบัณฑิต สาขาวิชาการบริหารการศึกษา

ที่

ชื่อ – นามสกุล

คุณวุฒิ

สาขา

หมายเหตุ

1

ดร.ทินกร พูลพุฒ

-กศ.ด

-กศ.ม.

-กศ.บ.

-การบริหารการศึกษา

-การบริหารการศึกษา

-ประวัติศาสตร์

ประธานหลักสูตร

2

ดร.ทศพล ธีฆะพร

ศษ.ด.

วท.ม.

ค.บ.

-การริหารการศึกษา

-ประกาศนียบัตรบัณฑิต

บริหารการศึกษา

-เกษตรศาสตร์

3

ดร.สมศักดิ์ สุภิรักษ์

ปร.ด.

กศ.ม.

กศ.บ.

พัฒนาองค์การ

บริหารการศึกษาการการบริหารการสังคมศึกษา

4

ดร.อำนาจ จันทร์ขำ

ศษ.ด.

กศ.ม.

กศ.บ.

การบริหารการศึกษา

การบริหารการศึกษา

ภาษาไทย

5

ดร.ขรรค์ชัย อ่อนมี

กศ.ด.

ค.ม.

ค.บ.

-บริหารการศึกษา

-บริหารการศึกษา

-บริหารการศึกษา

 

 

Homeบุคลากร