ประวัติความเป็นมา

คณะบริหารและการจัดการ ตั้งอยู่ อาคารเรียน 1 คณะบริหารและการจัดการ มหาวิทยาลัยเจ้าพระยา เลขที่ 13/1 หมู่ 6 ตำบลหนองกรด อำเภอเมืองฯ จังหวัดนครสวรรค์ รหัสไปรษณีย์ 60240

คณะบริหารและการจัดการ เปิดดำเนินการเรียนการสอนใน 6 หลักสูตร ประกอบด้วย 1) หลักสูตรบัญชีบัณฑิต สาขาวิชาการบัญชี 2) หลักสูตรบริหารธุรกิจบัณฑิต สาขาวิชาการจัดการ 3) หลักสูตรบริหารธุรกิจบัณฑิต สาขาวิชาการตลาด 4) หลักสูตรบริหารธุรกิจบัณฑิต สาขาวิชาคอมพิวเตอร์ธุรกิจ 5) หลักสูตรบริหารธุรกิจบัณฑิต สาขาวิชาการจัดการโรงแรมและการท่องเที่ยว และ 6) หลักสูตรปรัชญาดุษฎีบัณฑิต สาขาวิชาการบริหารการพัฒนาองค์การ ภายใต้โครงสร้างการบริหารงานของฝ่ายวิชาการ มีรองอธิการบดีฝ่ายวิชาการ ผู้ช่วยอธิการบดี และคณบดี เป็นผู้บังคับบัญชา ดำเนินการจัดการเรียนการสอนมาตั้งแต่ปีการศึกษา 2541

ด้านการบริหารและการจัดการเรียนการสอน คณะบริหารและการจัดการ ให้ความสำคัญในการผลิตบัณฑิตให้มีคุณภาพในทุกๆ ด้าน ตามกรอบมาตรฐานคุณวุฒิระดับอุดมศึกษาแห่งชาติ พ.ศ. 2552 (Thai Qualifications Framework for Higher Education (TQF : HEd) เพื่อพัฒนาคุณภาพบัณฑิตให้เป็นผู้มีคุณลักษณะ อย่างน้อย 5 ด้าน คือ ด้านคุณธรรมจริยธรรม (Ethics and Moral) ด้านความรู้ (Knowledge) ด้านทักษะทางปัญญา (Cognitive Skills) ด้านทักษะความสัมพันธ์ระหว่างบุคคลและความรับผิดชอบ (Interpersonal Skills and Responsibility) และด้านทักษะการคิดวิเคราะห์เชิงตัวเลข การสื่อสาร และการใช้เทคโนโลยีสารสนเทศ (Numerical Analysis, Communication and Information Technology Skills) และสิ่งสำคัญเพื่อให้บัณฑิตทุกคนที่สำเร็จการศึกษาจากคณะบริหารและการจัดการเป็นผู้มีความรู้ ความสามารถ โดยเฉพาะด้านบริหารธุรกิจที่มีคุณภาพตอบสนองความต้องการด้านการพัฒนาธุรกิจของสังคมประเทศ เป็นคนดีของสังคม สามารถอยู่ในสังคมที่มีการเปลี่ยนแปลงได้อย่างมีความสุข นอกจากนี้คณะบริหารและการจัดการ ยังสนับสนุนและส่งเสริมการผลิตผลงานวิชาการ งานวิจัย การบริการวิชาการต่อชุมชนและสังคมอย่างต่อเนื่องทั้งในรูปของหลักสูตรและคณะวิชา ส่งเสริมสนับสนุนด้านการทำนุบำรุงศิลปะและวัฒนธรรมของท้องถิ่นและชาติ ตลอดจนการให้ความสำคัญในด้านการบริหารการจัดการคณะเพื่อการกำกับติดตามผลลัพธ์ตามพันธกิจของคณะอย่างเป็นระบบ

 

ติดต่อเรา

13/1 หมู่ 6 ตำบลหนองกรด อำเภอเมืองนครสวรรค์
จังหวัดนครสวรรค์ 60240
โทรศัพท์ : 0-5624-5501, 0-5624-5502
โทรสาร : 0-5624-5499
E-mail : info.bba@cpu.ac.th

Home