ปรัชญาดุษฎีบัณฑิต

ข้อมูลหลักสูตร

หลักสูตรปรัชญาดุษฎีบัณฑิต สาขาวิชาการบริหารการพัฒนาองค์การ

ชื่อหลักสูตร

ภาษาไทย            หลักสูตรปรัชญาดุษฎีบัณฑิต สาขาวิชาการบริหารการพัฒนาองค์การ

ภาษาอังกฤษ        Doctor of Philosophy in Organization Development Administration

ชื่อปริญญาและสาขาวิชา

ชื่อเต็ม (ไทย)        ปรัชญาดุษฎีบัณฑิต (การบริหารการพัฒนาองค์การ)

ชื่อย่อ (ไทย)         ปร.ด. (การบริหารการพัฒนาองค์การ)

ชื่อเต็ม (อังกฤษ)   Doctor of Philosophy (Organization Development Administration)

ชื่อย่อ (อังกฤษ)    Ph.D. (Organization Development Administration)

วัตถุประสงค์ของหลักสูตร

1.เพื่อผลิตดุษฎีบัณฑิตที่มีความรู้ความสามารถเชิงวิชาการในระดับสูงและมีความเชี่ยวชาญในสาขาวิชา สามารถนำความรู้ไปประยุกต์ใช้ในการพัฒนาองค์การ ก่อให้เกิดประโยชน์สูงสุดแก่องค์การ ชุมชน สังคมและประเทศชาติ ตลอดจนเป็นผู้มีคุณธรรม จริยธรรม เป็นพลเมืองดีของสังคมและประเทศชาติ

2.เพื่อผลิตดุษฎีบัณฑิตให้มีองค์ความรู้ด้านงานวิจัยและสร้างองค์ความรู้ใหม่รวมทั้งประยุกต์ใช้ผลงานวิจัยเพื่อการพัฒนาองค์การอันจะเป็นประโยชน์ต่อองค์การ ชุมชน สังคมและประเทศชาติ

3.เพื่อผลิตดุษฎีบัณฑิตให้มีความสามารถในการให้บริการทางวิชาการแก่องค์การ ชุมชน สังคมและประเทศชาติ อันจะนำไปสู่การส่งเสริมภาวะสังคมแห่งการเรียนรู้ และการมีคุณภาพชีวิตของชุมชน สังคมและประเทศชาติ

4.เพื่อส่งเสริมและสนับสนุนให้ดุษฎีบัณฑิตทำนุบำรุงศิลปะและวัฒนธรรมของท้องถิ่น ชุมชนและประเทศชาติ

โดยดุษฎีบัณฑิตที่สำเร็จการศึกษาในหลักสูตรปรัชญาดุษฎีบัณฑิต สาขาวิชาการบริหารการพัฒนาองค์การ มหาวิทยาลัยเจ้าพระยา จะต้องเป็นผู้มีคุณลักษณะดังนี้

1) มีความรู้ความสามารถและทักษะเชิงวิชาการในระดับสูงและเชี่ยวชาญในสาขาวิชาโดยสามารถนำความรู้ ความสามารถ และทักษะเชิงวิชาการมาประยุกต์ใช้ในการปฏิบัติงานเพื่อการพัฒนา ปรับปรุง และแก้ไขปัญหาได้อย่างมีประสิทธิผล

2) มีความรู้ความสามารถและทักษะในการวิจัย โดยสามารถนำผลการวิจัยมาประยุกต์ใช้ในการปฏิบัติงานเพื่อการพัฒนา ปรับปรุง และแก้ไขปัญหาได้อย่างมีประสิทธิผล

3) มีความคิดที่ต้องการสร้างองค์ความรู้ใหม่ที่มีคุณค่าทางวิชาการและมีประโยชน์ต่อการนำไปประยุกต์ใช้ในการพัฒนาองค์การ ชุมชน สังคมและประเทศชาติ ซึ่งส่งผลต่อเนื่องไปยังการพัฒนาเศรษฐกิจ สังคม และประเทศชาติ

4) มีคุณธรรม จริยธรรมในการดำเนินชีวิตและการปฏิบัติงาน รวมทั้งสนับสนุนให้ผู้อื่นรู้จักใช้ดุลยพินิจ เพื่อจัดการปัญหาอย่างมีคุณธรรมและจริยธรรมที่เหมาะสม

โครงสร้างหลักสูตรแบ่งเป็น 2 แบบคือ

หมวดวิชา

โครงสร้างหลักสูตร

แบบ 1

(ทำเฉพาะดุษฎีนิพนธ์)

แบบ 2

(ศึกษารายวิชาและทำดุษฎีนิพนธ์)

1.   หมวดวิชาเสริมพื้นฐาน

อาจให้มีการเรียนรายวิชาเพิ่มเติม โดยไม่นับหน่วยกิตรวม

N/C

2.   หมวดวิชาบังคับ

18 หน่วยกิต

3.   หมวดวิชาเลือก

6 หน่วยกิต

4.   สอบวัดคุณสมบัติ     (Qualifying Examination)

5.   หมวดดุษฎีนิพนธ์

48 หน่วยกิต

36 หน่วยกิต

รวม

48 หน่วยกิต

60 หน่วยกิต

รายวิชาในหลักสูตร

หมวดวิชาเสริมพื้นฐาน(ไม่นับหน่วยกิต)

รหัสวิชา

ชื่อวิชา

ADM801

ภาษาอังกฤษทางวิชาการเพื่อการศึกษาด้านพัฒนาองค์การ

Academic English for Studies of Organization Development

ADM 802

การใช้ซอฟต์แวร์ทางสถิติเพื่อการวิจัยเบื้องต้น

Introduction to Using Statistical Software for Research

 

หมวดวิชาบังคับ

รหัสวิชา

ชื่อวิชา

ADM 901

ปรัชญาทางสังคมศาสตร์

Philosophy of Social Sciences

ADM 902

ระเบียบวิธีวิจัยทางสังคมศาสตร์

Research Methods in Social Science

ADM 903

ทฤษฎีรัฐประศาสนศาสตร์และการบริหารการพัฒนา

Theories of Public Administration and Development Administration

ADM 904

ทฤษฎีและพฤติกรรมองค์การ

Organizational Theory and Behavior

ADM 905

นโยบายและยุทธศาสตร์

Policy and Strategy

ADM 906

สัมมนาการพัฒนาองค์การสมัยใหม่

Seminar in Modern Organization Development

หมวดวิชาเลือกเลือก

รหัสวิชา

ชื่อวิชา

ADM 911

การใช้ซอฟต์แวร์ทางสถิติเพื่อการวิจัยขั้นสูง

Advanced Using Statistical Software for Research

ADM 912

ระเบียบวิธีวิจัยเชิงคุณภาพ

Qualitative Research Methods

ADM 913

สัมมนาการปฏิรูปองค์การ

Seminar in Organizational Reforms

ADM 914

สัมมนาการพัฒนาทุนมนุษย์

Seminar in Human Capital Development

ADM 915

สัมมนาการบริหารการพัฒนาองค์การยุคหลังสมัยใหม่นิยม

Seminar in Post-modern Organization Development Administration

หมวดดุษฎีนิพนธ์

รหัสวิชา

ชื่อวิชา

ADM 921

ดุษฎีนิพนธ์

Dissertation

(สำหรับนักศึกษาในหลักสูตร แบบ 2)

ADM 922

ดุษฎีนิพนธ์

Dissertation

(สำหรับนักศึกษาในหลักสูตร แบบ 1)