คณาจารย์หลักสูตรปรัชญาดุษฎีบัณฑิต

 • ศ.ดร.ติน     ปรัชญพฤทธิ์
 • ศ.ดร.สมบูรณ์    สุขสำราญ (ราชบัณฑิต)
 • รศ.ดร.รังสรรค์    ประเสริฐศรี
 • รศ.ดร.สมเดช    สิทธิพงศ์พิทยา
 • รศ.ดร.สุทธนู    ศรีไสย์
 • รศ.ดร.สมศักดิ์    สามัคคีธรรม
 • รศ.ดร.พลศักดิ์    จิรไกรศิริ
 • รศ.ดร.ภัทรพร    ธรรมประดิษฐ์
 • รศ.ดร.สุพจน์    บุญวิเศษ
 • ผศ.ดร.พิพัฒน์    นนทนาธรณ์
 • ผศ.ดร.พรพิมล    ชุติศิลป์
 • ดร.จินต์    วิภาตะกลัศ
 • ดร.มนูญ     พรรณพลีวรรณ
 • ดร.ดไนยา    ตั้งอุทัยสุข
 • ดร.ปรารถนา    พิชัย
 • ดร.เฟื่องฟ้า    เป็นศิริ
 • ดร.กฤษณะ    ดาราเรือง