ฐานข้อมูลงานวิจัยอาจารย์ระดับบัณฑิตวิทยาลัย


 1. ประสิทธิผลขององค์การในการนำมามาตรฐานระบบการบริหารงานคุณภาพ ISO 9001 ไปปฏิบัติในภาคอุตสาหกรรมและบริการ

 2. ความสำเร็จของการบริหารงานตามหลักอิทธิบาทสี่ของพระสงฆ์ในการเผยแผ่พระพุทธศาสนาในเขตพื้นที่จังหวัดอุทัยธานี

 3. การพัฒนาสมรรถนะแรงงานข้ามชาติในภาคอุตสาหกรรมผู้ผลิตชิ้นส่วนยานยนต์ในเขตพื้นที่ภาคตะวันออกของประเทศไทย

 4. ทำอย่างไรจึงจะให้ผลการประเมินคุณลักษณะอันพึงประสงค์น่าเชื่อถือ

 5. แบบจำลองการบริหารจัดการคุณภาพการศึกษาของสถานศึกษาขั้นพื้นฐานสังกัดเทศบาลในเขตภาคเหนือตอนล่างของประเทศไทย

 6. บุพปัจจัยที่มีผลต่อความสำเร็จในการพัฒนาอุตสาหกรรมเซรามิคในเขตพื้นที่ภาคเหนือของประเทศไทย

 7. การพัฒนาการบริหารจัดการกลยุทธ์ของกระทรวงพาณิชย์

 8. รูปแบบการบริหารจัดการแบบมีส่วนร่วมของประชาชนที่มีประสิทธิผลต่อการป้องกันอาชญากรรมในเขตพื้นที่รับผิดชอบของตำรวจภูธรภาค 2

 9. การพัฒนาแนวทางสู่องค์การแห่งการเรียนรู้ของสถานศึกษาขั้นพื้นฐานในเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษาเขต 42 กระทรวงศึกษาธิการ

 10. ความผูกพันต่อองค์การของครูในสถานศึกษาสังกัดสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาในเขตตรวจราชการที่2กระทรวงศึกษาธิการ

 11. องค์ประกอบความสามารถด้านนวัตกรรมของบุคลากรกลุ่มบริษัท KTIS Group

 12. ความสัมพันธ์ระหว่างการบริหารการแหล่งเรียนรู้ในสถานศึกษากับการจัดการเรียนรู้จากแหล่งเรียนรู้ ของครูผู้สอน สพป.ตากเขต 1

 13. ผลการพัฒนาสมรรถนะการวัดและประเมินผลการเรียนรู้ของครูประถม ศึกษาโดยใช้โรงเรียนเป็นฐาน

 14. การพัฒนาโครงการด้านความปลอดภัย อาชีวอนามัยและสภาพแวดล้อมในการทำงานของอุตสาหกรรมอาหาร

 15. การพัฒนาแบบฝึกทักษะคณิตศาสตร์เรื่องการบวกและการลบจำนวนที่มีผลลัพธ์และตัวตั้งไม่เกิน 20 ชั้นประถมศึกษาปีที่ 1

 16. การพัฒนาเอกสารประกอบการเรียนวิชาสุขศึกษา เรื่องใจสุขภาพ ชั้นประถมศึกษาปีที่ 6

 17. การพัฒนาชุดการสอนภาษาไทย เรื่องชนิดของประโยค สำหรับนักเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่ 6

 18. การพัฒนาบทเรียนออนไลน์(e-Learning) กลุ่มสาระการเรียนรู้การงานอาชีพและเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร 2

 19. การเตรียมความพร้อมด้านคณิตศาสตร์ของเด็กปฐมวัยโดยใช้เกมการศึกษา

 20. การพัฒนารูปแบบยกระดับผลสัมฤทธิ์การทดสอบการศึกษาระดับชาติของกลุ่มโรงเรียนร่มเกล้านวมินทร์ เขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา 42

 21. การพัฒนาชุดฝึกทักษะงานอาชีพการทำขนมอบของนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 2

 22. การพัฒนาชุดการสอนการแกะสลักผักผลไม้สำหรับนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 1

 23. การพัฒนาแบบฝึกทักษะการเขียนสะกดคำตัวสะกดไม่ตรงมาตราสำหรับนักเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่ 2

 24. การพัฒนาชุดการสอน เรื่องการทำข้าเกรียบว่าวโดยใช้วัสดุท้องถิ่นสำหรับนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 1

 25. การพัฒนาความสามารถทางภาษาด้านการพูดของนักเรียนชั้นอนุบาล 2 โดยใช้หนังสือนิทาน