ศึกษาศาสตรมหาบัณฑิต

หลักสูตรศึกษาศาสตรมหาบัณฑิต สาขาวิชาการบริหารการศึกษา

ชื่อหลักสูตร ศึกษาศาสตรมหาบัณฑิต  สาขาวิชาการบริหารการศึกษา

Master of Education Program in Educational Administration

ชื่อปริญญา ศึกษาศาสตรมหาบัณฑิต  (การบริหารการศึกษา)

Master of Education (Educational Administration)

ศษ.ม (การบริหารการศึกษา)

M.Ed. (Educational Administration)

วัตถุประสงค์หลักสูตร

1. เพื่อผลิตมหาบัณฑิตผู้มีคุณธรรม จริยธรรม มีความรู้    ความสามารถในการคิดวิเคราะห์ สังเคราะห์ มี             จิตสำนึกรับผิดชอบต่อภาระหน้าที่ สามารถนำหลักวิชาและประสบการณ์ทำงานไปบูรณาการใช้ใน                การบริหารการศึกษาได้อย่างมีประสิทธิภาพและประสิทธิผล

2. เพื่อสร้างองค์ความรู้ใหม่ในด้านการบริหารการศึกษา เพื่อพัฒนาสังคมและประเทศชาติ

3. เพื่อผลิตมหาบัณฑิตที่มีคุณภาพ ด้านการบริหารการศึกษาที่สามารถปรับตัวและยอมรับการ                            เปลี่ยนแปลงทีส่งผลกระทบต่อวิถีชีวิต การทำงานได้       และมีเจตคติที่เป็นมิตรกับเพื่อนร่วมโลก

โครงสร้างหลักสูตร

หมวดวิชา

แผน ก

แบบ ก 1

แผน ก

แบบ ก 2

แผน   ข

วิชาเสริมพื้นฐาน

 

(ไม่นับ

หน่วยกิต)

(ไม่นับหน่วยกิต)

วิชาบังคับ

-

18

18

วิชาเลือก

-

9

3

วิชาปฏิบัติการวิชาชีพบริหารการศึกษา

3

3

3

วิทยานิพนธ์/

สารนิพนธ์

39

12

6

รวม

42

42

42

รายวิชาในหลักสูตร

หมวดวิชาเสริมพื้นฐาน

รหัสวิชา

ชื่อวิชา

หน่วยกิต

MEA 501

ภาษาอังกฤษสําหรับนักศึกษาบัณฑิต
(English for Graduate Students)

3(3-0-6)

MEA 502

สถิติเพื่อการวิจัยทางการศึกษา

(Statistics for Educational Research)

3(2-2-5)

หมวดวิชาบังคับ จำนวน 18 หน่วยกิต

รหัสวิชา

ชื่อวิชา

หน่วยกิต

MEA 601

การวิจัยทางการศึกษา
(Research in Education)

3(2-2-5)

MEA 602

ภาวะผู้นำ คุณธรรม จรรยาบรรณและการพัฒนาวิชาชีพสำหรับการบริหารการศึกษา

(Leadership, Ethics, Code of Conduct and Professional Development for Educational Administration)

3(3-0-6)

MEA 603

หลักและการปฏิบัติการ การบริหารการศึกษา
(Principles and Practices of Educational Administration)

3(2-2-5)

MEA 604

หลักและการปฏิบัติการ การบริหารสถานศึกษา

(Principles and Practices of Educational Institution Administration)

3(2-2-5)

MEA 605

การพัฒนาหลักสูตรและการบริหารจัดการหลักสูตร

(Curriculum Development and Management)

3(2-2-5)

MEA 606

การประกันคุณภาพการศึกษา
(Educational Quality Assurance)

3(2-2-5)

หมวดวิชาเลือก

แผน ก (ทำวิทยานิพนธ์) ให้เลือกเรียนไม่น้อยกว่า 9 หน่วยกิต

แผน ข (ทำสารนิพนธ์)  ให้เลือกเรียนไม่น้อยกว่า 15 หน่วยกิต

รหัสวิชา

ชื่อวิชา

หน่วยกิต

MEA 701

บริบทและแนวโน้มทางการศึกษา

(Contexts and Trends in Education)

3(3-0-6)

MEA 702

การจัดการนวัตกรรมและสารสนเทศ
(Innovation and Information Management)

3(3-0-6)

MEA 703

การนิเทศการศึกษา
(Educational Supervision)

3(2-2-5)

MEA 704

การวิเคราะห์ระบบงานและพัฒนาองค์การ
(Systems Analysis and Organizational Development)

3(2-2-5)

MEA 705

การจัดการศึกษาของท้องถิ่น
(Local Educational Management)

3(3-0-6)

MEA 706

การบริหารการศึกษาเพื่อการพัฒนาประเทศ

(Educational Administration for National Development)

3(3-0-6)

MEA 707

จิตวิทยาการบริหารการศึกษา

(Educational Administration Psychology)

3(3-0-6)

MEA 708

การบริหารการเปลี่ยนแปลงและความเสี่ยงทางการศึกษา

(Change and Risk Management in Education)

3(3-0-6)

MEA 709

การจัดการความรู้เกี่ยวกับการศึกษา

(Knowledge Management in Education)

3(3-0-6)

MEA 710

สัมมนาการบริหารการศึกษา

(Seminar in Educational Administration)

3(2-2-5)

MEA 711

การวิจัยเพื่อพัฒนาการบริหารการศึกษา

(Research for Educational Administration Development)

3(2-2-5)

หมวดวิชาปฏิบัติการวิชาชีพการบริหารการศึกษา

รหัสวิชา

ชื่อวิชา

หน่วยกิต

MEA 801

ปฏิบัติการวิชาชีพบริหารการศึกษา

(Supervised Professional Experience in Educational Administration)

3(0-90-120)

หมวดวิชาสารนิพนธ์ (แผน ข)

รหัสวิชา

ชื่อวิชา

หน่วยกิต

MEA 901

สารนิพนธ์

(Independent Study)

6(0-90-0)

หมวดวิชาวิทยานิพนธ์

- วิทยานิพนธ์ เฉพาะ แผน ก แบบ ก 2

รหัสวิชา

ชื่อวิชา

หน่วยกิต

MEA 902

วิทยานิพนธ์

(Thesis)

12(0-180-0)

- วิทยานิพนธ์ เฉพาะ แผน ก แบบ ก 1

รหัสวิชา

ชื่อวิชา

หน่วยกิต

MEA 903

วิทยานิพนธ์

(Thesis)

39(0-540-0)