ข่าวประชาสัมพันธ์

 

>>> ประกาศผลการสอบประมวลความรู้ ระดับปริญญาโท

SmileKM  บัณฑิตวิทยาลัย

1. ประเด็นความรู้ด้านการเรียนการสอน

2. ประเด็นความรู้ด้านการแนะแนวศึกษาต่อที่เกิดประสิทธิผล

3. ประเด็นความรู้ด้านการวิจัย

 

Smileดาวน์โหลดเอกสารประกอบการสมัคร
1. ใบสมัครเข้าศึกษาในระดับบัณฑิตศึกษา

2. เค้าโครงหัวข้อปัญหาที่สนใจ (สำหรับหลักสูตร Ph.D.)

3. หนังสือให้คำรับรองเกี่ยวกับผู้สมัครเข้าศึกษา

-----------------------------------------------------------------------------------

 

ภาพกิจกรรม

ออกบริการชุมชนและสังคมกับโครงการหลักสูตรฝึกอบรมการทำพวงกญแจสตอเบอรี่ ณ ชุมชนบ้านดอนสนวน อำเภอชุมแสง จ.นครสวรรค์

โครงการศึกษาดูงานกิจการ KTIS GROUP

กิจกรรมออกค่ายอาสาพัฒนาชุมชนASEAN+3 SUMMER CAMP 2017 ณ โรงเรียนพิจิตรอินเตอร์ จังหวัดพิจิต

กิจกรรมพัฒนาทักษะภาษาอังกฤษเพื่อการสื่อสารในชีวิตประจำวันและภาษาอังกฤษเพื่อการสื่อสารในชั้นเรียน