ทำเนียบศิษย์เก่า

ดัชนีบทความ
ทำเนียบศิษย์เก่า
ศิษย์เก่า
หน้า 3
หน้า 4
หน้า 5
หน้า 6
ทุกหน้า

รายนามผู้สำเร็จการศึกษาระดับบัณฑิตวิทยาลัย ประจำปีการศึกษา 2550

1.   นางสาวกฤษราวรรณ   หยัดเรียน

48/3 ม. 1 ต. บ้านบึง   อ. บ้านไร่   จ. อุทัยธานี   61140

โทร.  056-539277   , 089-9599644

 

2.   นางสาวเกศกัญญา   รอดพูล

30  ถ. ภูสุวรรณวิถี   ต.วัดสิงค์  อ. ชัยนาท    17120

โทร. 083-1366939

 

3.   นางสาวจำรัส   เสือดี

19/1  ม. 5 ต. ป่ามะคาบ  อ. เมือง  จ.พิจิตร  66000

โทร. 089-7049898

 

4.   นางสาวจิดาภา   เหมือนชูกิ่งก้าน

1287/6 ม.10 ต. นครสวรรค์ตก   อ. เมือง   จ. นครสวรรค์   60000

โทร. 087-8480007


5.   นางสาวจิราวรรณ   พุ่มต้นวงษ์

5/1   ม.12   ต.  บางเคียน  อ. ชุมแสง   จ. นครสวรรค์    60120

โทร.  056-226492  ,  084-8126097

 

6.   นายโชคชัย   ขจรกสิรัตน์

134/6  ซ. ปาริชาติ 1 ต.  ปากน้ำโพ   อ. เมือง  จ. นครสวรรค์  60000

โทร. 056-216479, 086-6804615

 

7.   นายไชยา   ชารีรมณ์

33 ม.3 ต. ท่ามะเกลือ อ. เมือง จ. นครสวรรค์     60000

โทร. 081-7272464

 

 

8.   นางสาวฐิติมา     สุขประเสริฐ์

102/139   ถ. โกสีย์ 36  ต. ปากน้ำโพ   อ. เมือง  จ. นครสวรรค์  60000

โทร.  086-5905380

 

9.   นายณรงค์ฤทธิ์   เพ็งเที่ยง

117/129   ต. บางม่วง อ. เมือง จ. นครสวรรค์    60000

โทร. 086-6745799

 

10.       นายธนธร   ทองหล่อ

812/1   ม.10  ต. นครสวรรค์ตก  อ. เมือง  จ. นครสวรรค์      60000

โทร.  085-7262998

 

11.       นางสาวธารทอง   แย้มจันทร์ฉาย

783/3    ถ. สวรรค์วิถี   อ.  เมือง   จ. นครสวรรค์     60000

โทร.  056-330453  , 089-8566364

 

12.       นายนที   พรหมแจ้ง

240/1 ม.4 ต. หาดอาสา   อ. สรรพยา  จ. ชัยนาท      17150

โทร. 087-8410569

13.       นายนพวินทร์   วิพัฒน์เดชาวรกุล

1010/208   ต. นครสวรรค์ตก  อ. เมือง  จ. นครสวรรค์      60000

โทร.  084-7775277

 

14.       นายนักรบ   บุดดีสิงห์

4/251  ม.15   ต. วัดไทรย์   อ. เมือง  จ. นครสวรรค์       60000

โทร.  056-310216 ,  086-9359340

 

15. นางนัธยาภรณ์   สุกรี

789 ม.10   ต. นครสวรรค์ตก  อ.  เมือง  จ. นครสวรรค์     60000

โทร.  089-2393114

 

16.       นางนันทา     ขำเขียว

2/638 ม. 13  ต. วัดไทรย์   อ. เมือง  จ. นครสวรรค์        60000

โทร. 081-2847699

 

17.       นายประกอบ   ดวงมาก

61/1 ต. เกตไชย   อ. ชุมแสง  จ.นครสวรรค์    60120

โทร. 081-7270192

 

18.       นางสาวปาริฉัตร   ปฏิภาคคิริ

13   ถ. ศวิตชาต   ต. ปากน้ำโพ   จ. นครสวรรค์    60000

โทร. 084-7775277