ประกาศนียบัตรบัณฑิตวิชาชีพครู

หลักสูตรประกาศนียบัตรบัณฑิตวิชาชีพครู

ชื่อหลักสูตร หลักสูตรประกาศนียบัตรบัณฑิตวิชาชีพครู

Graduate Diploma Program in Teaching Profession

ชื่อปริญญา ประกาศนียบัตรบัณฑิตวิชาชีพ

Teaching Profession

วัตถุประสงค์หลักสูตร

1.  มีความรู้ความสามารถในการแสวงหาความรู้และการจัดการเรียนรู้ได้อย่างมีคุณภาพตามมาตรฐาน               วิชาชีพครู

2.  มีจรรยาบรรณคุณธรรมจริยธรรม ศรัทธาและความภาคภูมิใจในวิชาชีพ

3.  มีความสามารถในการสื่อสารวิเคราะห์ สังเคราะห์ และ   สามารถทำวิจัยเพื่อแก้ไขปัญหาและพัฒนา             ผู้เรียนได้

4.  มีทักษะมนุษยสัมพันธ์ และมีความรับผิดชอบต่อตนเอง ผู้รับบริการ สังคม และชุมชน

5.  สามารถปฏิบัติการสอน ถ่ายทอดความรู้และพัฒนาผู้เรียนได้อย่างมีคุณภาพ

โครงสร้างหลักสูตร

หมวดวิชา/กลุ่มวิชา/วิชา

จำนวนหน่วยกิต

หมวดวิชาเฉพาะ

 

1.วิชาชีพครูบังคับ

27

2.วิชาประสบการณ์วิชาชีพ

7

รวม

34

รายวิชาในหลักสูตร

 • ปรัชญาการศึกษาและวิชาชีพครู
 • ภาษาและวัฒนธรรมสำหรับครู
 • จิตวิทยาสำหรับครู
 • การพัฒนาหลักสูตรและการประกันคุณภาพการศึกษา
 • การจัดการเรียนรู้และการจัดการชั้นเรียน
 • การวิจัยการศึกษา
 • นวัตกรรมและเทคโนโลยีสารสนเทศทางการศึกษา
 • การวัดผลและประเมินผลการศึกษา
 • คุณธรรมจริยธรรมและจรรยาบรรณวิชาชีพครู
 • การฝึกประสบการณ์วิชาขีพครูระหว่างเรียน
 • ปฏิบัติการสอนในสถานศึกษา 1
 • ปฏิบัติการสอนในสถานศึกษา 2