คณาจารย์หลักสูตรศึกษาศาสตรมหาบัณฑิต

 • รศ.ดร.สุทธนู  ศรีไสย์
 • รศ.ดร.ทวีศักดิ์    จินดานุรักษ์
 • รศ.ดร.กัญจนา    สินทรัตนศิริกุล
 • รศ.ดร.ปราณี    สังขะตะวรรธน์
 • รศ.ดร.ปรีชา    เนาว์เย็นผล
 • รศ.ดร.สิริพัชร์    เจษฎาวิโรจน์
 • รศ.ดร.ศิริบูรณ์    สายโกสุม
 • รศ.ดร.ภัทรพร    ธรรมประดิษฐ์
 • รศ.ดร.นิรมล    ศตวุฒิ
 • รศ.ดร.ธงชัย    สมบูรณ์
 • รศ.ปิตินันธ์ (ประคอง)    สุทธสาร
 • ผศ.ดร.บำรุง    ปานสุนทร
 • ผศ.ดร.ประภัสสร    กระแสชัย
 • ผศ.ดร.จินตนา    ธนวิบูลย์ชัย
 • ผศ.ดร.วินิจ    เกตุขำ
 • ดร.วีณา    อ่องแสงคุณ
 • ดร.ปรวัฒน์    วิสูตรศักดิ์
 • ดร.ราชันย์    บุญธิมา
 • ดร.ทินกร   พูลพุฒ
 • ดร.สมศักดิ์    สุภิรักษ์
 • ดร.เชาวฤทธิ์    จงเกษกรณ์
 • ดร.พิมพฤทธิ์   เที่ยงภักดิ์
 • ดร.อำนาจ  จันทรขำ
 • ดร.ทศพล  ธีฆะพร
 • ดร.ประทิน  พันธา
 • ดร.ประทิน  พันธา
 • ดร.ภัทร์ธมณฑน์ เรืองวิทยาวุฒิ
 • ดร.สุขสกล วลัญตะ