ปรัชญา / ปณิธาน / วิสัยทัศน์ / พันธกิจ

ปรัชญา

พัฒนาการศึกษาระดับบัณฑิตศึกษา  ให้มีความรู้มีคุณธรรม และบูรณากรองค์ความรู้คู่การพัฒนาท้องถิ่น

ปณิธาน

มุ่งมั่นจัดการศึกษาระดับบัณฑิตศึกษาและพัฒนาอย่างต่อเนื่อง

วิสัยทัศน์

เป็นหน่วยงานสนับสนุนส่งเสริมกำกับดูแลการจัดการศึกษาระดับบัณฑิตศึกษาให้มีคุณภาพและได้มาตรฐานสากล

พันธกิจ

1.  กำกับมาตรฐานและควบคุมคุณภาพคณะที่จัดการศึกษาระดับบัณฑิตศึกษา

2.  บริหารจัดการการจัดทำวารสารวิชาการมหาวิทยาลัยเจ้าพระยา

3.  พัฒนาการบริหารจัดการอย่างต่อเนื่อง