ประวัติความเป็นมา

ชื่อหน่วยงาน “สำนักบัณฑิตศึกษา”  ใช้ภาษาอังกฤษเหมือนเดิมก่อน คือ “GRADUATE SCHOOL”

ประวัติความเป็นมา

สำนักบัณฑิตศึกษา มหาวิทยาลัยเจ้าพระยา จังหวัดนครสวรรค์  เดิมตั้งอยู่ที่  ชั้น 3 อาคารสำนักบริหารจรูญ – หทัย มหาวิทยาลัยเจ้าพระยา จังหวัดนครสวรรค์

สำนักบัณฑิตศึกษา มีผู้อำนวยการเป็นผู้กำกับ ดูแล รับผิดชอบ มีกลุ่มงานในสังกัด 2 กลุ่มงาน และปฏิบัติงานอื่นที่อธิการบดี หรือรองอธิการบดีที่บังคับบัญชามอบหมาย

1) กลุ่มงานบริหารและบริการ มีหัวหน้ากลุ่มงานเป็นผู้กำกับดูแล รับผิดชอบ มีหน้าที่และภาระงาน ดังนี้

(1) งานดูแลด้านการเรียนการสอน สารนิพนธ์ วิทยานิพนธ์ และดุษฎีนิพนธ์

(2) งานสนับสนุนการเรียนการสอน

(3) งานรับสมัครนักศึกษาระดับบัณฑิตศึกษา

2) กลุ่มงานวารสารวิชาการ มีหัวหน้ากลุ่มงานเป็นผู้กำกับ ดูแล รับผิดชอบ มีหน้าที่และภาระงานดังนี้

(1) งานกำกับมาตรฐานวารสารวิชาการ

(2) งานรับ พิจารณา และตอบรับบทความ

(3) งานจัดพิมพ์ และเผยแพร่วารสาร

 

สำนักบัณฑิตศึกษา มหาวิทยาลัยเจ้าพระยา จังหวัดนครสวรรค์  ดูแลการจัดการเรียนการสอนในระดับที่สูงกว่าปริญญาตรี  จำนวน 3 หลักสูตร ดังนี้

ระดับปริญญาเอก                  หลักสูตรปรัชญาดุษฎีบัณฑิต สาขาวิชาการบริหารการพัฒนาองค์การ

ระดับปริญญาโท                   หลักสูตรศึกษาศาสตรมหาบัณฑิต สาขาวิชาการบริหารการศึกษา

ระดับประกาศนียบัตรบัณฑิต     หลักสูตรประกาศนียบัตรบัณฑิตวิชาชีพครู