ทำเนียบศิษย์เก่า - ศิษย์เก่า

ดัชนีบทความ
ทำเนียบศิษย์เก่า
ศิษย์เก่า
หน้า 3
หน้า 4
หน้า 5
หน้า 6
ทุกหน้า

19.       นางสาวปินัชยา      นาคจำรูญ

117/44   ม.10 ต. วัดไทร   อ. เมือง   จ. นครสวรรค์     60000

โทร.  056-34-10346   , 084-0506298

 

20.       นางพิมพา   แสงอรุณ

40/1   ม.10   ต.  เขาดิน   อ. เก้าเลี้ยว  จ.นครสวรรค์      60230

โทร. 086-9357870

 

21.       นางสาวมณี     ศิลปวรณ์วิวัฒน์

30/32   ม.11   (  หมู่บ้านผกามาศ  )    ต. วัดไทร  อ. เมือง  จ. นครสวรรค์

โทร.   056-802013  ,  089-9612674

 

22.       นางสาวเยาวมาลย์   ทองแฉ่ง

36  ม.5   ต. เกยไชย  อ. ชุมแสง  จ. นครสวรรค์    60120  โทร. 089-2698674

 

23.       นางสาวรุจิรา   เผือกทิม

107/109   ม.10  ต. วัดไทร  อ. เมือง   จ. นครสวรรค์    60000

 

 

24.       นายวิสูทธิ์      บุญน้อย

150/8   ม.4   ต. นครสวรรค์ตก อ. เมือง  จ. นครสวรรค์      60000

โทร.  087-8400056

 

25.       นายวัชรศักดิ์     นุ...ล

16/1   ม.3   ต. โพธิ์ไทรงาม  อ.บึงนาราง  จ. พิจิตร          66130

โทร.  085-7360421

 

26.       นางสาวคิริรัตน์   ฤทธิ์บูรณ์

43/168   ต. วัดไทร   อ. เมือง   จ. นครสวรรค์       60000

โทร. 081-7402216

 

27.       นายสมพงษ์      บุญเกิด

98/1 ม. 2   ต. บ้านลอบ   อ. โพทะเล    จ .พิจิตร   66130

โทร. 089-6406836

 

28.       นายสราวุฒิ   ชัยศรี

90  ม. 4 ต. วังบ่อ  อ. หนองบัว  จ. นครสวรรค์        60110

โทร. 086-5903868

 

29.       นายสราวุธ   ดวงจันทร์

26    ม.2   ต. ท่าศาลา   อ. เมือง  จ. ลพบุรี   15000

โทร. 036-615166  , 086-6697008

 

30. นางสาวสายสมร   ส่งศรี

212/5 ม. 7   ต. หนองกรด  อ. เมือง  จ. นครสวรรค์  60240

โทร. 086-2173907

 

31.       นายสุธานนท์    ถิ่นสิริพัฒนกิจ

88/115   ต.  หนองกรด   อ. เมือง  จ. นครสวรรค์       60240

โทร. 081-2834664

32. นางเสาวลักษณ์   ไชยเสนา

39  ม. 2 ต. บางมะฝ่อ  อ. โกรกพระ  จ. นครสวรรค์     60170

โทร.  056-320189  , 087-8435096

 

33.       นายอนุรักษ์   คำศรี

63  ม. 1 ต. เขาดิน  อ. เก้าเลี้ยว จ. นครสวรรค์   60230

โทร. 083-8700149

 

หลักสูตรรัฐประศาสนศาสตรมหาบัณฑิต  สาขาวิชารัฐประศาสนศาสตร์

1.   นายจักรพงษ์   ธาตุอินทร์จันทร์

159   ม. 3 ต. โพธิ์ทอง   อ. ปางศิลาทอง   จ. กำแพงเพชร     62120

โทร.055-727053 , 081-6809081

 

2.   นายจำรุณ   สกุลพอง

502   ม. 5 ต. โพธิ์   อ. ปางศิลาทอง   จ. กำแพงเพชร    62120

โทร.  055-727167   ,   086-9277958

 

3.   พระชนาเมธ   เตชะ

วัดสาลโคดม  ม.7 ต. ทับยา  อ. อินทร์บุรี  จ. สิงห์บุรี     16220

โทร.   087-4056641

 

4.   นายบรรเทา   ทองคำดี

33/7   ต.  หนองฉาง   อ. หนองฉาง   จ . อุทัยธานี    61110

 

5.   นายปรีชา   ไทยคำ

16 ม.7<SPAN style="mso-s