ทำเนียบศิษย์เก่า - หน้า 4

ดัชนีบทความ
ทำเนียบศิษย์เก่า
ศิษย์เก่า
หน้า 3
หน้า 4
หน้า 5
หน้า 6
ทุกหน้า

รายนามผู้สำเร็จการศึกษาบัณฑิตวิทยาลัย ประจำปีการศึกษา 2546

1.   นางกนกทิพย์   บำรุงศรี

231/3  ถ.สวรรค์วิถี  ต. ปากน้าโพ  อ. เมือง  จ. นครสวรรค์  60000

โทร.  086-9276800

 

2.   นางสาวกาญจนาฐิติกร   ชัยกิมานนท์

39/19  หมู่ 8  ต. ไชยภูมิ  อ. ไชโย  จ. อ่างทอง  14140

โทร.  081-8193786

 

3.   นายเฉลิมชัย   คงคาสวรรค์

99 หมู่ 5 ต. เขาทอง  อ. พยุหะคีรี  จ. นครสวรรค์  60130

โทร.  081-8863980

 

4.   พระณรงค์ศักดิ์   ขจรฤทธิ์เดช

16/169  วัดราชบูรณะ  ถ. มิตรภาพ  ต. ในเมือง  อ. เมืองฯ  จ. พิษณุโลก  65000

 

5.   ส.ต.ต. เนติศาสตร์    ปัญญานิติโชดก

88 หมู่ 2  ต. ท่าทอง  อ. เมืองฯ   จ. พิษณุโลก    65000

โทร.  089-7031722 , 055-725205

 

 

6.   นายบุญส่ง   สาลีกุล

117/127  หมู่ 10  ต. วัดไทร  อ. เมืองฯ  จ. นครสวรรค์   60000

โทร.  087-0039643

 

7.   พระครูพิพัฒน์วรนาถ   ผิวเงิน

วัดบุพพาราม  ต.บ้านโคน  อ. พิชัย  จ. อุตรดิตถ์  53120

โทร.  089-2704669

 

8.   พระมหาวิรัช   วะสะศิริ

140  หมู่ 5  ต.คลองคะเชนทร์  อ. เมืองพิจิตร  จ.พิจิตร

โทร.  081-8863696

 

9.   นายวิโรจน์   ด้วงทวี

75/52  หมู่ 1 หมู่บ้านเอราวัณสปอร์คลับ  ต. เขาสามยอด  อ. เมือง  จ. ลพบุรี  15000

โทร.  081-9942639

 

10.       นายสายันต์   พูลจันทร์

179  หมู่ 2  ตง บ้านกล้วย  อ. เมือง  จ. ชัยนาท  17000

โทร.  081-7072022

 

11.       พระสมุห์สุขเกษม   คงไทย

134  หมู่ 9  วัดคตวราราม  ต. นครสวรรค์ตก  อ. เมือง  จ. นครสวรรค์  60000

โทร.  086-9253416 , 056-330956

 

12. นายสุวรรณ์   โมรา

225  หมู่ 3 ต. ชัยนาท  อ. เมือง  จ. ชัยนาท  17000

 

13. ร.ต.อ.อุทัย    บุญรอด

111/17  หมู่ 9  ซ. สุขอนันต์  แขวงคันนายาว  เขตคันนายาว  กรุงเทพ  10240

โทร.  086-5930319