ทำเนียบศิษย์เก่า

ดัชนีบทความ
ทำเนียบศิษย์เก่า
ศิษย์เก่า
หน้า 3
หน้า 4
หน้า 5
หน้า 6
ทุกหน้า

รายนามผู้สำเร็จการศึกษาระดับบัณฑิตวิทยาลัย ประจำปีการศึกษา 2550

1.   นางสาวกฤษราวรรณ   หยัดเรียน

48/3 ม. 1 ต. บ้านบึง   อ. บ้านไร่   จ. อุทัยธานี   61140

โทร.  056-539277   , 089-9599644

 

2.   นางสาวเกศกัญญา   รอดพูล

30  ถ. ภูสุวรรณวิถี   ต.วัดสิงค์  อ. ชัยนาท    17120

โทร. 083-1366939

 

3.   นางสาวจำรัส   เสือดี

19/1  ม. 5 ต. ป่ามะคาบ  อ. เมือง  จ.พิจิตร  66000

โทร. 089-7049898

 

4.   นางสาวจิดาภา   เหมือนชูกิ่งก้าน

1287/6 ม.10 ต. นครสวรรค์ตก   อ. เมือง   จ. นครสวรรค์   60000

โทร. 087-8480007


5.   นางสาวจิราวรรณ   พุ่มต้นวงษ์

5/1   ม.12   ต.  บางเคียน  อ. ชุมแสง   จ. นครสวรรค์    60120

โทร.  056-226492  ,  084-8126097

 

6.   นายโชคชัย   ขจรกสิรัตน์

134/6  ซ. ปาริชาติ 1 ต.  ปากน้ำโพ   อ. เมือง  จ. นครสวรรค์  60000

โทร. 056-216479, 086-6804615

 

7.   นายไชยา   ชารีรมณ์

33 ม.3 ต. ท่ามะเกลือ อ. เมือง จ. นครสวรรค์     60000

โทร. 081-7272464

 

 

8.   นางสาวฐิติมา     สุขประเสริฐ์

102/139   ถ. โกสีย์ 36  ต. ปากน้ำโพ   อ. เมือง  จ. นครสวรรค์  60000

โทร.  086-5905380

 

9.   นายณรงค์ฤทธิ์   เพ็งเที่ยง

117/129   ต. บางม่วง อ. เมือง จ. นครสวรรค์    60000

โทร. 086-6745799

 

10.       นายธนธร   ทองหล่อ

812/1   ม.10  ต. นครสวรรค์ตก  อ. เมือง  จ. นครสวรรค์      60000

โทร.  085-7262998

 

11.       นางสาวธารทอง   แย้มจันทร์ฉาย

783/3    ถ. สวรรค์วิถี   อ.  เมือง   จ. นครสวรรค์     60000

โทร.  056-330453  , 089-8566364

 

12.       นายนที   พรหมแจ้ง

240/1 ม.4 ต. หาดอาสา   อ. สรรพยา  จ. ชัยนาท      17150

โทร. 087-8410569

13.       นายนพวินทร์   วิพัฒน์เดชาวรกุล

1010/208   ต. นครสวรรค์ตก  อ. เมือง  จ. นครสวรรค์      60000

โทร.  084-7775277

 

14.       นายนักรบ   บุดดีสิงห์

4/251  ม.15   ต. วัดไทรย์   อ. เมือง  จ. นครสวรรค์       60000

โทร.  056-310216 ,  086-9359340

 

15. นางนัธยาภรณ์   สุกรี

789 ม.10   ต. นครสวรรค์ตก  อ.  เมือง  จ. นครสวรรค์     60000

โทร.  089-2393114

 

16.       นางนันทา     ขำเขียว

2/638 ม. 13  ต. วัดไทรย์   อ. เมือง  จ. นครสวรรค์        60000

โทร. 081-2847699

 

17.       นายประกอบ   ดวงมาก

61/1 ต. เกตไชย   อ. ชุมแสง  จ.นครสวรรค์    60120

โทร. 081-7270192

 

18.       นางสาวปาริฉัตร   ปฏิภาคคิริ

13   ถ. ศวิตชาต   ต. ปากน้ำโพ   จ. นครสวรรค์    60000

โทร. 084-7775277


19.       นางสาวปินัชยา      นาคจำรูญ

117/44   ม.10 ต. วัดไทร   อ. เมือง   จ. นครสวรรค์     60000

โทร.  056-34-10346   , 084-0506298

 

20.       นางพิมพา   แสงอรุณ

40/1   ม.10   ต.  เขาดิน   อ. เก้าเลี้ยว  จ.นครสวรรค์      60230

โทร. 086-9357870

 

21.       นางสาวมณี     ศิลปวรณ์วิวัฒน์

30/32   ม.11   (  หมู่บ้านผกามาศ  )    ต. วัดไทร  อ. เมือง  จ. นครสวรรค์

โทร.   056-802013  ,  089-9612674

 

22.       นางสาวเยาวมาลย์   ทองแฉ่ง

36  ม.5   ต. เกยไชย  อ. ชุมแสง  จ. นครสวรรค์    60120  โทร. 089-2698674

 

23.       นางสาวรุจิรา   เผือกทิม

107/109   ม.10  ต. วัดไทร  อ. เมือง   จ. นครสวรรค์    60000

 

 

24.       นายวิสูทธิ์      บุญน้อย

150/8   ม.4   ต. นครสวรรค์ตก อ. เมือง  จ. นครสวรรค์      60000

โทร.  087-8400056

 

25.       นายวัชรศักดิ์     นุ...ล

16/1   ม.3   ต. โพธิ์ไทรงาม  อ.บึงนาราง  จ. พิจิตร          66130

โทร.  085-7360421

 

26.       นางสาวคิริรัตน์   ฤทธิ์บูรณ์

43/168   ต. วัดไทร   อ. เมือง   จ. นครสวรรค์       60000

โทร. 081-7402216

 

27.       นายสมพงษ์      บุญเกิด

98/1 ม. 2   ต. บ้านลอบ   อ. โพทะเล    จ .พิจิตร   66130

โทร. 089-6406836

 

28.       นายสราวุฒิ   ชัยศรี

90  ม. 4 ต. วังบ่อ  อ. หนองบัว  จ. นครสวรรค์        60110

โทร. 086-5903868

 

29.       นายสราวุธ   ดวงจันทร์

26    ม.2   ต. ท่าศาลา   อ. เมือง  จ. ลพบุรี   15000

โทร. 036-615166  , 086-6697008

 

30. นางสาวสายสมร   ส่งศรี

212/5 ม. 7   ต. หนองกรด  อ. เมือง  จ. นครสวรรค์  60240

โทร. 086-2173907

 

31.       นายสุธานนท์    ถิ่นสิริพัฒนกิจ

88/115   ต.  หนองกรด   อ. เมือง  จ. นครสวรรค์       60240

โทร. 081-2834664

32. นางเสาวลักษณ์   ไชยเสนา

39  ม. 2 ต. บางมะฝ่อ  อ. โกรกพระ  จ. นครสวรรค์     60170

โทร.  056-320189  , 087-8435096

 

33.       นายอนุรักษ์   คำศรี

63  ม. 1 ต. เขาดิน  อ. เก้าเลี้ยว จ. นครสวรรค์   60230

โทร. 083-8700149

 

หลักสูตรรัฐประศาสนศาสตรมหาบัณฑิต  สาขาวิชารัฐประศาสนศาสตร์

1.   นายจักรพงษ์   ธาตุอินทร์จันทร์

159   ม. 3 ต. โพธิ์ทอง   อ. ปางศิลาทอง   จ. กำแพงเพชร     62120

โทร.055-727053 , 081-6809081

 

2.   นายจำรุณ   สกุลพอง

502   ม. 5 ต. โพธิ์   อ. ปางศิลาทอง   จ. กำแพงเพชร    62120

โทร.  055-727167   ,   086-9277958

 

3.   พระชนาเมธ   เตชะ

วัดสาลโคดม  ม.7 ต. ทับยา  อ. อินทร์บุรี  จ. สิงห์บุรี     16220

โทร.   087-4056641

 

4.   นายบรรเทา   ทองคำดี

33/7   ต.  หนองฉาง   อ. หนองฉาง   จ . อุทัยธานี    61110

 

5.   นายปรีชา   ไทยคำ

16 ม.7<SPAN style="mso-s


รายนามผู้สำเร็จการศึกษาบัณฑิตวิทยาลัย ประจำปีการศึกษา 2548

1.   นางสาวกาญจนา   งามโสภา

1/1  หมู่ 7  ต. ป่าพุทรา  อ. ขาณุวรลักษบุรี  จ. กำแพงเพชร  62140

โทร. 055-711133   ,  083-1620282

 

2.   นายกำจัด   จันทร์ไทย

23/1   ชุมชนสองแคว  2  ถ. สายเอเชีย  อ. แม่สอด จ. ตาก  63110

โทร.  055-544160  , 081-8866569

 

3.   นายเกริกชัย   จันทร์จักร

168   หมู่ 1 ต.  ตากฟ้า  อ. ตากฟ้า  จ. นครสวรรค์ 60190

โทร.  056-221065  ,  081-9710263

 

4.   พระเฉลิมชัย   ศรีอ่อน

วัดโพธิ์ไทรงาม  ต. โพธิ์ไทรงาม  กิ่งอำเภอบึงนาราง จ. พิจิตร

โทร.  089-7068538

 

5.   นางชุติมา   วิบูลรัตน์

192/2   หมู่5   ต. ลาดยาว  อ. ลาดยาว  จ. นครสวรรค์  60150

โทร.  056-314162  ,  081-2835652

 

6.   พระมหาชัยวิวรรธน์   สุขตระเคียน

วัดโพธาราม 474  ถ. โกสีย์  ต. ปากน้ำโพ อ. เมือง  จ. นครสวรรค์  60000

โทร. 056-314162  , 081-2835652

 

7.   นายไชยวัฒน์   วันกิ่ง

99/382  หมู่  12 ต.นางิ้ว  อ.เมือง  จ. เพชรบูรณ์  67000

โทร. 086-1011033

 

8.   นางทองพูล   กรไกร

4/28   หมู่ 15 ต. วัดไทร  อ. เมือง  จ. นครสวรรค์    60000

โทร. 056-226293  ,  085-7283722

 

9.   นายเนื่อง   โตเขียว

925/9  ต. นครสวรรค์ตก   อ. เมือง  จ. นครสวรรค์  60000

โทร. 056-371589 , 086-6806284

 

10.       นายพิทักษ์   ไพรบูรณ์วัฒนผล

177/6  หมู่ 6  ต .ลาดยาว  อ. ลาดยาว  จ. นครสวรรค์  60150

โทร. 056-272516 ,089-1943582 , 081-4757267

 

11.       สิบเอกมงคล   ใจเย็น

65  หมู่ 2  ต. แม่สอง  อ. ท่าสองยาง   จ. ตาก  63150

โทร.  055-560109 , 055-519561

 

12. นางสาวมณฑิชา   รัตนหิรัญ

สำนักงานเขตพื้นที่นครราชสีมา เขต 4   ต. ชุมค้า  อ. สีคิ้ว   จ. นครราชสีมา  30140

โทร.  089-7089695 ,  081-5960243

 

13. พระมหาวิรุธ   นิลเพ็ชร

1265  วัดบวรมงคลราชวรวิหาร  ถ. เจริญสนิทวงศ์  46  แขวงบางยี่ขันเขตบางพลัด  กทม. 10700

โทร.  086-7101724

 

14.       นางสาววิไลลักษณ์   สามพ่วงบุญ

1311/7   หมู่10  ต .นครสวรรค์ตก  อ. เมือง จ. นครสวรรค์ตก  60000

โทร. 056-223652  , 085-7351870

 

15.       นายสมนึก   เสือเล็ก

9/3 หมู่ 3 ต. ท่ามะเกลือ   อ. เมือง   จ. นครสวรรค์ 60000

โทร.  056-330686 , 087-2103384

 

16.       พระสมศักดิ์   มีสุด

295 หมู่4 วัดหนองสะเดา   ต. บ้านนา   อ. วชิรบารมี  จ. พิจิตร  66140

โทร.081-8877166

 

17.       นายสมศักดิ์   แสงอุไร

50 หมู่ 7 ต.สะเดียง อ. เมือง จ.เพชรบูรณ์   67000

โทร.  056-713402  ,  089-7070306

 

18. นางสาวสมาพร   จันทร์ภูชงค์

123/104 หมู่ 15 ต. วัดไทร  อ . เมือง  จ. นครสวรรค์  60000

โทร. 081-7861601

 

19.       พระมหาสำรวย   วรรณประยูร

วัดพระศรีรัตนมหาธาตุวรมหาวิหาร  อ. เมือง จ. พิษณุโลก    65000

โทร. 089-9613957

 

20. นางสุภิญญา   ลุยเลิศฟ้า

ศาลจังหวัดนครสวรรค์  อ. เมือง  จ. นครสวรรค์    60000

โทร.  056-222690  ,  081-9739323

 

21.       นายสุรเสฏฐ์   เกตุเดชา

53  หมู่ 3 ต. ทับกฤษ   อ. ชุมแสง  จ. นครสวรรค์   60250

โทร. 056-289071

 

22.       พระปลัดอำนวย   สิงห์เขียว

วัดโพธิ์ไทรงาม   ต. โพธิ์ไทรงาม  จ. พิจิตร

โทร. 084-8224385

 

รายนามผู้สำเร็จการศึกษาบัณฑิตวิทยาลัย ประจำปีการศึกษา 2547

1.   จ่าสิบตำรวจเกียงไกร   เพ็ชร...ล

117/127  หมู่ 10 ต.วัดไทร อ.เมือง จ.นครสวรรค์ 60000

โทร.  086-6804601 , 056-310253

 

2.   นางสาวดวงจันทร์   ช่างถม

18 หมู่  3  ต.บ้านฝาง  อ.เกษตรวิสัย  จ.ร้อยเอ็ด 45150

โทร.  086-5895008

 

3.   พระนิคม   เพชรภา

163  หมู่ 1 วัดเขาช้อน  ต.ไหล่หิน อ.เกาะคา  จ.ลำปาง  52130

โทร. 089-2611206  ,  054-281714

 

4.   พระมหาปรีชา   มวลชู

วัดท่าหลวง  ถ.ในเมือง  อ.เมือง  จ.พิจิตร66000

โทร. 081-7277527  ,  056-615359

 

5.   ร้อยตำรวจเอกพิศาล   แสนเตปิน

84/137  ต.วัดไทร  อ.เมือง  จ.นครสวรรค์ 60000

โทร.  086-2101592

 

6.   นางสาวพูลสุขศิริ   พูลสุข

69/19  หมู่1  ต.นครชุม  อ.เมือง  จ.กำแพงเพชร

โทร.  086-2119697

 

7.   นางมิ่งขวัญ   ถาวรศักดิ์

79/1  ถนนคลองคะเชนทร์  ต.ในเมือง  อ.เมือง  จ.นครสวรรค์  66000

โทร.  089-7035211  ,  056-613342

 

8.   พระมหาวินัย   อ่ำจุ้ย

วัดนครสวรรค์  702 ถ.โกสีย์   อ.เมือง   จ.นครสวรรค์   60000

โทร.  086-2083392  ,  056-220008

 

9.   นางสาวศิริพร   พรหมกล่ำ

196/303   หมู่  1  ต. นครสวรรค์ตก  อ. เมือง จ. นครสวรรค์   60000

โทร.  081-8886399  ,  056-330106

 

10.       นางสาวหนึ่งนุช   มีล้น

5  รพ.เจตนิน  ช.ชิดลมปทุมวัน  กรุงเทพฯ  10130

โทร.  081-7340886  ,  02-6555300


รายนามผู้สำเร็จการศึกษาบัณฑิตวิทยาลัย ประจำปีการศึกษา 2546

1.   นางกนกทิพย์   บำรุงศรี

231/3  ถ.สวรรค์วิถี  ต. ปากน้าโพ  อ. เมือง  จ. นครสวรรค์  60000

โทร.  086-9276800

 

2.   นางสาวกาญจนาฐิติกร   ชัยกิมานนท์

39/19  หมู่ 8  ต. ไชยภูมิ  อ. ไชโย  จ. อ่างทอง  14140

โทร.  081-8193786

 

3.   นายเฉลิมชัย   คงคาสวรรค์

99 หมู่ 5 ต. เขาทอง  อ. พยุหะคีรี  จ. นครสวรรค์  60130

โทร.  081-8863980

 

4.   พระณรงค์ศักดิ์   ขจรฤทธิ์เดช

16/169  วัดราชบูรณะ  ถ. มิตรภาพ  ต. ในเมือง  อ. เมืองฯ  จ. พิษณุโลก  65000

 

5.   ส.ต.ต. เนติศาสตร์    ปัญญานิติโชดก

88 หมู่ 2  ต. ท่าทอง  อ. เมืองฯ   จ. พิษณุโลก    65000

โทร.  089-7031722 , 055-725205

 

 

6.   นายบุญส่ง   สาลีกุล

117/127  หมู่ 10  ต. วัดไทร  อ. เมืองฯ  จ. นครสวรรค์   60000

โทร.  087-0039643

 

7.   พระครูพิพัฒน์วรนาถ   ผิวเงิน

วัดบุพพาราม  ต.บ้านโคน  อ. พิชัย  จ. อุตรดิตถ์  53120

โทร.  089-2704669

 

8.   พระมหาวิรัช   วะสะศิริ

140  หมู่ 5  ต.คลองคะเชนทร์  อ. เมืองพิจิตร  จ.พิจิตร

โทร.  081-8863696

 

9.   นายวิโรจน์   ด้วงทวี

75/52  หมู่ 1 หมู่บ้านเอราวัณสปอร์คลับ  ต. เขาสามยอด  อ. เมือง  จ. ลพบุรี  15000

โทร.  081-9942639

 

10.       นายสายันต์   พูลจันทร์

179  หมู่ 2  ตง บ้านกล้วย  อ. เมือง  จ. ชัยนาท  17000

โทร.  081-7072022

 

11.       พระสมุห์สุขเกษม   คงไทย

134  หมู่ 9  วัดคตวราราม  ต. นครสวรรค์ตก  อ. เมือง  จ. นครสวรรค์  60000

โทร.  086-9253416 , 056-330956

 

12. นายสุวรรณ์   โมรา

225  หมู่ 3 ต. ชัยนาท  อ. เมือง  จ. ชัยนาท  17000

 

13. ร.ต.อ.อุทัย    บุญรอด

111/17  หมู่ 9  ซ. สุขอนันต์  แขวงคันนายาว  เขตคันนายาว  กรุงเทพ  10240

โทร.  086-5930319


รายนามผู้สำเร็จการศึกษาบัณฑิตวิทยาลัย ประจำปีการศึกษา 2545

1.   นายกมลสันต์   ถมอินทร์

115-119   ถ. เทศา   ต. ในเมือง   อ. เมืองฯ  จ. กำแพงเพชร   62000

โทร. 055-712594

 

2.   นางสาวกันจนา   มีเกาะ

560 ม.1 ต. พระธาตุผาแดง   อ. แม่สอด จ. ตาก   63110

โทร.  089-9596469

 

3.   พระมหาขวัญรัก   เกสรบัว

วัดพระศรีรัตนมหาธาตุวรมหาวิหาร ต. ในเมือง  อ. เมืองฯ   จ .พิษณุโลก   65000

โทร. 055-259414

 

4.   พระครุปลัดจันดี   วิเศษ

วัดพระศรีรัตนมหาธาตุวรมหาวิหาร  ต. ในเมือง  อ. เมืองฯ  จ. พิษณุโลก  65000

โทร.  055-244635

 

5.   นายดาบตำรวจจำรัส   ปานฟัก

1/8 ม.1   ต. หนองนมวัว   อ. ลาดยาว จ. นครสวรรค์   60150

โทร . 056-209215

 

6.   พระปลัดชัยณรงค์   ปัญญาวชิโร (ฉิมแย้ม)

วัดพระศรีรัตนมหาธาตุวรมหาวิหาร ต. ในเมือง  จ. พิษณุโลก  65000

โทร.  081-8862642

 

7.   พระมหาธีรเดช   โพธิ์ทอง

โรงเรียนสาธิตวิทยาลัยสงฆ์พุทธชินราช ต.ในเมือง   อ. เมืองฯ   จ. พิษณุโลก   65000

โทร.  081-0427182

 

8.   นายปกรณ์   สุดโต

64/1   ถ. หัสนัย   ต. ตาคลี   อ. ตาคลี   จ. นครสรรค์  60140

โทร. 056-315556

 

9.   นายปริญญา   ปั้นงาม

65/92  หมู่บ้านชากังราวปาร์ควิล   ต. ในเมือง  อ.เมือง จ. นครสวรรค์ 62000

โทร . 055-721068

 

10.       นางสาวปริม   ปาหลวง

64 เกาะแขก 1 ต.ในเมือง   อ. เมืองฯ   จ. กำแพงเพชร   62000

โทร . 055-716671

 

11.       นายวันชัย   เมฆจันทึก

193 ม.11 ต. หนองปลิง อ. เมืองฯ   จ. กำแพงเพชร   62000

โทร.  055-717849

 

12.       นางสาววิภา   ไล้ทอง

173/4 ม.11   ต. ลัดหลวง   อ.พระประแดง   จ. สมุทรปราการ 10130

โทร.   02-8190671

 

13.       สิบตำรวจเอกวิโรจน์   ทับแจง

31/1   ถนนประสานมิตร   อ. เมืองฯ   จ. กำแพงเพชร   62000

โทร . 081-9531931

 

14.       พระมหาวิไลศักดิ์   หงส์ศรี

วัดโบสถ์ ต.อินทร์บุรี อ.อินทร์บุรี   จ.สิงห์บุรี    16110

โทร. 036-582005

 

 

 

15.       นายศรายุทธ   ศรีภูมิพฤกษ์

บ้านพักข้าราชการ  ศูนย์ถ่ายทอดเทคโนโลยีการผลิตและการบำรุงรักษาที่ 1

ถ.พระพุทธบาท-โคกตูม   ม.2   ต.โคกตูม  อ.  เมืองฯ   จ. ลพบุรี    15210

โทร . 081-3654662

 

16.       นายศักดิ์     พานา

81   ม.13 ต. บ้านผือ    อ.บ้านผือ    จ. อุดรธานี    41160

โทร.  034-311804

 

17.       ร้อยตำรวจโทสนธยา   ตรีเพ็ชร์

97/1 ม.3   ต. ท่าราบ   อ .เมืองฯ   จ. ราชบุรี    70000

โทร.  034-311804

 

18.       นายสนั่น   พิลึก

235/2   ม.6   ต.ลานกระบือ   อ. ลานกระบือ   จ. กำแพงเพชร         62170

โทร.  055-731412

 

19.       นายสุรพล      พวงมาลี

ก 79/2  ถนนสวรรค์วิถี  ต .ปากน้ำโพ   อ.เมืองฯ    จ .นครสวรรค์   60000

โทร. 089-7034200


รายนามผู้สำเร็จการศึกษาบัณฑิตวิทยาลัย ประจำปีการศึกษา 2544

1.  นางสาวขนิษฐา   กัลป์จุฬากรานนท์

314/14   ถ. สวรรค์วิถี   ต. ปากน้ำโพ   อ. เมืองฯ   จ. นครสวรรค์   60000

โทร. 056-222633

 

2.  นายชัยณรงค์   พุทธรักษา

41   ต. ในเมืองฯ   อ .เมืองฯ จ. กำแพงเพชร   62000

 

3.  นางนุชพร   ประเสริฐศรี

49   ต. โคกตูม อ. หนองแค จ. สระบุรี   18250

โทร. 036-375136

 

4.   นางสาวอำไพ   ศรีเริงเหล้า

19/5 ถ .อุทัยธานี-หนองฉาง ต. น้ำซึม อ. เมือง จ. อุทัยธานี   61000

โทร.  056-512681