ทำเนียบศิษย์เก่า - หน้า 3

ดัชนีบทความ
ทำเนียบศิษย์เก่า
ศิษย์เก่า
หน้า 3
หน้า 4
หน้า 5
หน้า 6
ทุกหน้า

รายนามผู้สำเร็จการศึกษาบัณฑิตวิทยาลัย ประจำปีการศึกษา 2548

1.   นางสาวกาญจนา   งามโสภา

1/1  หมู่ 7  ต. ป่าพุทรา  อ. ขาณุวรลักษบุรี  จ. กำแพงเพชร  62140

โทร. 055-711133   ,  083-1620282

 

2.   นายกำจัด   จันทร์ไทย

23/1   ชุมชนสองแคว  2  ถ. สายเอเชีย  อ. แม่สอด จ. ตาก  63110

โทร.  055-544160  , 081-8866569

 

3.   นายเกริกชัย   จันทร์จักร

168   หมู่ 1 ต.  ตากฟ้า  อ. ตากฟ้า  จ. นครสวรรค์ 60190

โทร.  056-221065  ,  081-9710263

 

4.   พระเฉลิมชัย   ศรีอ่อน

วัดโพธิ์ไทรงาม  ต. โพธิ์ไทรงาม  กิ่งอำเภอบึงนาราง จ. พิจิตร

โทร.  089-7068538

 

5.   นางชุติมา   วิบูลรัตน์

192/2   หมู่5   ต. ลาดยาว  อ. ลาดยาว  จ. นครสวรรค์  60150

โทร.  056-314162  ,  081-2835652

 

6.   พระมหาชัยวิวรรธน์   สุขตระเคียน

วัดโพธาราม 474  ถ. โกสีย์  ต. ปากน้ำโพ อ. เมือง  จ. นครสวรรค์  60000

โทร. 056-314162  , 081-2835652

 

7.   นายไชยวัฒน์   วันกิ่ง

99/382  หมู่  12 ต.นางิ้ว  อ.เมือง  จ. เพชรบูรณ์  67000

โทร. 086-1011033

 

8.   นางทองพูล   กรไกร

4/28   หมู่ 15 ต. วัดไทร  อ. เมือง  จ. นครสวรรค์    60000

โทร. 056-226293  ,  085-7283722

 

9.   นายเนื่อง   โตเขียว

925/9  ต. นครสวรรค์ตก   อ. เมือง  จ. นครสวรรค์  60000

โทร. 056-371589 , 086-6806284

 

10.       นายพิทักษ์   ไพรบูรณ์วัฒนผล

177/6  หมู่ 6  ต .ลาดยาว  อ. ลาดยาว  จ. นครสวรรค์  60150

โทร. 056-272516 ,089-1943582 , 081-4757267

 

11.       สิบเอกมงคล   ใจเย็น

65  หมู่ 2  ต. แม่สอง  อ. ท่าสองยาง   จ. ตาก  63150

โทร.  055-560109 , 055-519561

 

12. นางสาวมณฑิชา   รัตนหิรัญ

สำนักงานเขตพื้นที่นครราชสีมา เขต 4   ต. ชุมค้า  อ. สีคิ้ว   จ. นครราชสีมา  30140

โทร.  089-7089695 ,  081-5960243

 

13. พระมหาวิรุธ   นิลเพ็ชร

1265  วัดบวรมงคลราชวรวิหาร  ถ. เจริญสนิทวงศ์  46  แขวงบางยี่ขันเขตบางพลัด  กทม. 10700

โทร.  086-7101724

 

14.       นางสาววิไลลักษณ์   สามพ่วงบุญ

1311/7   หมู่10  ต .นครสวรรค์ตก  อ. เมือง จ. นครสวรรค์ตก  60000

โทร. 056-223652  , 085-7351870

 

15.       นายสมนึก   เสือเล็ก

9/3 หมู่ 3 ต. ท่ามะเกลือ   อ. เมือง   จ. นครสวรรค์ 60000

โทร.  056-330686 , 087-2103384

 

16.       พระสมศักดิ์   มีสุด

295 หมู่4 วัดหนองสะเดา   ต. บ้านนา   อ. วชิรบารมี  จ. พิจิตร  66140

โทร.081-8877166

 

17.       นายสมศักดิ์   แสงอุไร

50 หมู่ 7 ต.สะเดียง อ. เมือง จ.เพชรบูรณ์   67000

โทร.  056-713402  ,  089-7070306

 

18. นางสาวสมาพร   จันทร์ภูชงค์

123/104 หมู่ 15 ต. วัดไทร  อ . เมือง  จ. นครสวรรค์  60000

โทร. 081-7861601

 

19.       พระมหาสำรวย   วรรณประยูร

วัดพระศรีรัตนมหาธาตุวรมหาวิหาร  อ. เมือง จ. พิษณุโลก    65000

โทร. 089-9613957

 

20. นางสุภิญญา   ลุยเลิศฟ้า

ศาลจังหวัดนครสวรรค์  อ. เมือง  จ. นครสวรรค์    60000

โทร.  056-222690  ,  081-9739323

 

21.       นายสุรเสฏฐ์   เกตุเดชา

53  หมู่ 3 ต. ทับกฤษ   อ. ชุมแสง  จ. นครสวรรค์   60250

โทร. 056-289071

 

22.       พระปลัดอำนวย   สิงห์เขียว

วัดโพธิ์ไทรงาม   ต. โพธิ์ไทรงาม  จ. พิจิตร

โทร. 084-8224385

 

รายนามผู้สำเร็จการศึกษาบัณฑิตวิทยาลัย ประจำปีการศึกษา 2547

1.   จ่าสิบตำรวจเกียงไกร   เพ็ชร...ล

117/127  หมู่ 10 ต.วัดไทร อ.เมือง จ.นครสวรรค์ 60000

โทร.  086-6804601 , 056-310253

 

2.   นางสาวดวงจันทร์   ช่างถม

18 หมู่  3  ต.บ้านฝาง  อ.เกษตรวิสัย  จ.ร้อยเอ็ด 45150

โทร.  086-5895008

 

3.   พระนิคม   เพชรภา

163  หมู่ 1 วัดเขาช้อน  ต.ไหล่หิน อ.เกาะคา  จ.ลำปาง  52130

โทร. 089-2611206  ,  054-281714

 

4.   พระมหาปรีชา   มวลชู

วัดท่าหลวง  ถ.ในเมือง  อ.เมือง  จ.พิจิตร66000

โทร. 081-7277527  ,  056-615359

 

5.   ร้อยตำรวจเอกพิศาล   แสนเตปิน

84/137  ต.วัดไทร  อ.เมือง  จ.นครสวรรค์ 60000

โทร.  086-2101592

 

6.   นางสาวพูลสุขศิริ   พูลสุข

69/19  หมู่1  ต.นครชุม  อ.เมือง  จ.กำแพงเพชร

โทร.  086-2119697

 

7.   นางมิ่งขวัญ   ถาวรศักดิ์

79/1  ถนนคลองคะเชนทร์  ต.ในเมือง  อ.เมือง  จ.นครสวรรค์  66000

โทร.  089-7035211  ,  056-613342

 

8.   พระมหาวินัย   อ่ำจุ้ย

วัดนครสวรรค์  702 ถ.โกสีย์   อ.เมือง   จ.นครสวรรค์   60000

โทร.  086-2083392  ,  056-220008

 

9.   นางสาวศิริพร   พรหมกล่ำ

196/303   หมู่  1  ต. นครสวรรค์ตก  อ. เมือง จ. นครสวรรค์   60000

โทร.  081-8886399  ,  056-330106

 

10.       นางสาวหนึ่งนุช   มีล้น

5  รพ.เจตนิน  ช.ชิดลมปทุมวัน  กรุงเทพฯ  10130

โทร.  081-7340886  ,  02-6555300